ޓެޓޫ-ކިއުރޭޓަރ-ކޮމް - ޔޯ ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯ ގައިޑް.

Tattoo-Curator.com ތިބާގެ ދާއިރާގައި ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނާ ބެހޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އޮންލައިން ކޮންޓެކްޓް ޕޮއިންޓެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ބިޒްނަސް ޑައިރެކްޓްރީ އާއި ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުން ލިބެން ހުންނަ އެންޑްރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަނާ އެކު ގޭގައި ތިބެގެން ނުވަތަ މަގުމަތީގައި ތިބާގެ ސަރަހައްދުގައި ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ވާހަކަ ވަރަށް ފަސޭހައިން އެނގޭނެ އެވެ.

ފައިޓަރުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ އޭއައި ބޭސްޑް ސާޗް ފަންކްޝަން ގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓެއް ހޯދަން ފަސޭހަވެގެން ދެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން މިގެންދަނީ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޚިޔާލެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ބްލޮގް ޕޯސްޓުތަކުން ވެސް ޓެޓޫ އަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ތަނެއް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން އެހީތެރިވެދޭ ޓިޕްސް އާއި ރެކޮމެންޑޭޝަންތައް ލިބެ އެވެ. Tattoo-Curator.com ތިބާގެ ސިޓީގެ ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނަށް ތިބާގެ ޕާސަނަލް ލޯކަލް ގައިޑެވެ.

Advertising

Tattoo-Curator.com ޓެޓޫ ދަތުރަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ފޯރުކޮށްދޭ ކޮމްޕްރިހެންސިވް އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެކެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ދާއިރާގައި ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ވަރަށް ފުޅާ ޑޭޓާބޭސްއެއް އެބަހުރި، އެ ޑޭޓާބޭސް އަބަދުވެސް އަޕްޑޭޓް ކުރެވެނީ އަބަދުވެސް އެންމެ ފަހުގެ އަދި އެންމެ ބޮޑު މައުލޫމާތެއް ލިބޭތޯ.

ToNEKi-Media.com އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓީމުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން މިގެންދަނީ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ތަޖުރިބާ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުށަހެޅުން ރަނގަޅުކޮށް ފުޅާކުރުމަށް. Tattoo-Curator.com އެކު، ޕްލޭންކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ޓެޓޫގެ އުފަލުގައި އުޅެން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް އެބަހުއްޓެވެ.

 

ބޮޑު ޓެޓޫ އާޓިސްޓް ޑައިރެކްޓްރީ އާއި ބެކްގްރައުންޑް އިންފޮމޭޝަން.

Tattoo-Curator.com އެއް ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް ދާނީ ހަމައެކަނި ތިބާގެ ދާއިރާގައި ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ފުރިހަމަ ލިސްޓެއް ގެނައުމުގެ އިތުރުން ތަފާތު ޓެޓޫ ސްޓައިލްތަކާއި ޓެކްނިކްތަކުގެ އަގުހުރި މައުލޫމާތާއި އިންޑަސްޓްރީގެ މިހާރުގެ ޓްރެންޑްތަކާއި ކުރިއެރުންތަކާ ބެހޭ އަގުހުރި މައުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދީގެންނެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓުން އިންސްޕަޔާވެ، ޓްރެޑިޝަނަލް ޖަޕާނު ޓެޓޫތަކުން ފެށިގެން ނިއޯ ޓްރެޑިޝަނަލް ނުވަތަ ވޯޓާކުލަ ފަދަ އާ އަދި ހިތްގައިމު ކަރަންޓްތަކާ ހަމައަށް ތަފާތު ޓެޓޫ ސްޓައިލްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދަސްކުރެވިދާނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މެޝިން ނުވަތަ ހޭންޑް ސްޓިޗް ފަދަ ތަފާތު ޓެޓޫ މެތަޑްތަކުގެ މައުލޫމާތާއި ޓެޓޫ އަށް އަޅާލުމާއި ފޮލޯއަޕް ކުރާނެ ގޮތުގެ ޓިޕްސް ވެސް ލިބެ އެވެ.

ތަޖުރިބާކާރު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނާއި މި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ލިޔެފައިވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބްލޮގް ޕޯސްޓުތަކުން ޓެޓޫ ހެދުމުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓް އިޚްތިޔާރުކުރުމާއި، ސްޓިޗް ކުރުމަށްފަހު ޓެޓޫ އަށް އަޅާލުމާއި، ޓެޓޫ ހެދުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ އަގުހުރި މައުލޫމާތާއި އިރުޝާދުތައް ލިބިގެންދެއެވެ.

Tattoo-Curator.com ޓެޓޫ ހުވަފެންތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް އެބަހުއްޓެވެ. ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނާއި ޓެޓޫއާ ބެހޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހޯދަން ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ވަން ސްޓޮޕް ޝޮޕަކީ އަހަރެމެން.

 

ToNEKI-Media.com ޕްރޮފެޝަނަލް ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނަށް އެސްއީއޯ އޮޕްޓިމައިޒްޑް ހޯމްޕޭޖެއް ގަނެވޭނެ އެވެ.

ToNEKi-Media.com ޕްރޮފެޝަނަލް ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނަށް އިންޓަނެޓުގައި ވިޒިބިލިޓީ އިތުރުކޮށް، ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމައަށް މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ވާސިލުވުމަށް ޓަކައި އެސްއީއޯ އޮޕްޓިމައިޒްޑް ހޯމްޕޭޖެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެ އެވެ.

މި ހޯމްޕޭޖްތަކަކީ މުޅިން ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވޭ ހޯމްޕޭޖްތަކަކަށް ވާއިރު، ޓެޓޫ އާޓިސްޓެއްގެ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ދައްކާލަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފީޗާތަކެއް ހިމެނޭ އިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ގެލެރީ، ކަސްޓަމާ ރިވިއު އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ އިންޓަގްރޭޝަން ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ޒަމާނީ އެސްއީއޯ ޓެކްނިކްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަދި Tattoo-Curator.com އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑޭޓާބޭސްއަށް ގުޅާލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުމުން، ގޫގުލް އާއި އެހެނިހެން ސާޗް އިންޖީނުތަކުގެ ސާޗް ނަތީޖާއިން ތިބާގެ ހޯމްޕޭޖް މާ ރަނގަޅަށް ފެންނާނެއެވެ.

މިކަމުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންގެ ފޯރި އިތުރުކޮށް، އިތުރު ޕޮޓެންޝަލް ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމައަށް ވާސިލުވެވޭނެ އެވެ.

ToNEKi-Media.com އޮންލައިން ޕްރެޒެންސް ހަރުދަނާކޮށް ޓެޓޫ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ އެވެ.

ToNEKi-Media.com ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނަށް ހާއްސަ އެސްއީއޯ އޮޕްޓިމައިޒްޑް ހޯމްޕޭޖްތައް ހަދާއިރު ތަފާތު ޓެކްނިކްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ވެބްސައިޓްތައް ސާޗް އިންޖީނުތަކުން ފަސޭހައިން ހޯދޭނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 

ގަނެފައިވާ ހޯމްޕޭޖަކީ Tattoo-Curator.com އިންޓަގްރޭޓެޑް އެއްޗެއް ކަމުން، އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތަކާއި އެސްއީއޯ އޮޕްޓިމައިޒޭޝަންތަކުން އަބަދުވެސް ފައިދާ ކުރެ އެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ހޯމްޕޭޖް އިތުރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ އަދި އިތުބާރު ކުރެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުވެ، އާ ކަސްޓަމަރުންގެ ފުރުސަތު ވެސް ބޮޑުވެގެން ދެ އެވެ.

 

ToNEKi-Media.com އިން ދޭ ހިދުމަތެއް

ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެއްވެސް ލަފައެއް ނުވަތަ އެދުމެއް ވާނަމަ، ޑިސްކޯޑް އޮފް ގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގުޅުއްވޭނެ ToNEKi-Media.com ބައްދަލުވުން.

އަދި ގޫގުލް ޕްލޭ ސްޓޯރުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕް ލިބޭނެ އެވެ.

ރެސްޓޯރެންޓް އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ރީޓެއިލަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ބީޓޫބީ އޮންލައިން ފިހާރައަށް ވެސް ޒިޔާރަތް ކުރާށެވެ.

ފޭސްބުކް، އިންސްޓަގްރާމް، ޓްވިޓާ ނުވަތަ ޑިސްކޯޑްގައި އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅާލާށެވެ.

Frau mit Tattoo auf dem Bauch.