ފްރެންކްފާޓްގެ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ޓޮޕް ލިސްޓް އޭމް މޭން

އާ ޓެޓޫއެއް ހޯދަން އުޅޭނަމަ މިހާރުވެސް ބޮލުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޚިޔާލުތަކެއް އުފެދިދާނެއެވެ. އެކަމަކު ހަންގަނޑުގައި ވާ އާޓްވޯކް އަބަދު ވެސް ބަހައްޓަންވީ ކާކުކަމާ މެދު ވިސްނާލިން ހެއްޔެވެ؟ އެންމެ ރަނގަޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމަކީ މޮޓިފް އާ އެއްވަރަށް މަދުވެގެން ވެސް މުހިންމު ކަމަކަށް ވާތީ، އެންމެ ފަހުން ބޭނުންވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އުފާވެ، ޝަހުސިއްޔަތު ހާމަކޮށްދޭނެ ނަތީޖާއެކެވެ. ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ގޮތެއް ނިންމަން އެހީވުމުގެ ގޮތުން، ފްރެންކްފާޓް އެމް މޭންގެ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ޓޮޕް ލިސްޓެއް މިވަނީ އެކުލަވައިލާފަ. އެއީ ތަޖުރިބާ އާއި ސްޓައިލާއި ސާފުތާހިރުކަމާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ރިވިއު ފަދަ ތަފާތު ކްރައިޓީރިއާތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. މިދެންނެވި ސްޓޫޑިއޯތައް ބަލާފައި ފޭވަރިޓް ހޯދާ!

1. އިންކޮގްނިޓޯ ޓެޓޫ
އިންކޮގްނިޓޯ ޓެޓޫ އަކީ 1994 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފްރޭންކްފާޓްގެ މެދުގައި އޮންނަ މަޝްހޫރު ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. ހުނަރުވެރި ފަސް ޓެޓޫ އާޓިސްޓުން މިތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ ރިއަލިޒަމް، ބްލެކް އެންޑް ގްރޭ، ޑޮޓްވޯކް ނުވަތަ ވޯޓާކުލަ ފަދަ ތަފާތު ސްޓައިލްތަކަށް ސްޕެޝަލައިޒްވެގެންނެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯއިން ފަރުދީ ނަސޭހަތާއި އުފާވެރި މާހައުލަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދެ އެވެ. މިހުރިހާ ކަމަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ކަސްޓަމަރުން ތައުރީފު ކުރަނީ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މަތިވުމާއި ކޮޓަރިތަކުގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި ޓީމުގެ އެކުވެރިކަމެވެ.

2- ބްލެކް ފޮރެސްޓް ޓެޓޫ
ބްލެކް ފޮރެސްޓް ޓެޓޫ އަކީ 2016 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ނޯޑެންޑް އޮފް ފްރެންކްފާޓްގެ ޒަމާނީ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯގައި ޓްރެޑިޝަނަލް އިން ފެށިގެން ކޮންޓެމްޕަރަރީ ޓެޓޫފަދަ ތަފާތު ސްޓައިލްތައް ހުރެ އެވެ. މި ހަތަރު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނަކީ ވެސް އަމިއްލަ ޑިޒައިންތައް ހަދާ ނުވަތަ ކަސްޓަމަރުންގެ އެދުމުގެ މަތިން އިރުޝާދު ދޭ ތަޖުރިބާކާރު އާޓިސްޓުންނެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯއަކީ ސާފުތާހިރުކަމުގެ ފެންވަރު މަތި، ކޮޒީ ޑެކަރ އަދި ފެއާ ޕްރައިސްގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ.

3- ސްކިން ޑީޕް އާޓް
ސްކިން ޑީޕް އާޓަކީ 2009 ވަނަ އަހަރު ހުޅުވި ސަޗްސެންހައުސަންގެ ކުޑަ ނަމަވެސް ރީތި ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯއަކީ ތަފްސީލަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ހަދާ ރިއަލިސްޓިކް ޓެޓޫތަކަށް ހާއްސަ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. މި ދެ ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނަކީ އެ މީހުންގެ ފަންނުވެރިކަމުގެ މާސްޓަރުން ކަމަށާއި އެ ދެ ފަންނާނުންނަށް ވަފާތެރިކަމާ އެކު ކުރެހުންތަކުގެ އިތުރުން ޖަނަވާރުން ނުވަތަ ލޭންޑްސްކޭޕްތައް ވެސް ދައްކުވައިދެވިދާނެ ކަމަށެވެ. އެ ސްޓޫޑިއޯގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ލަފަޔާއި، ހިތްހަމަޖެހޭ މާހައުލާއި ހިތްހަމަޖެހޭ ކަސްޓަމަރުންނާ އެކު އެ ސްޓޫޑިއޯއިން ވިސްނައިދެ އެވެ.

Advertising

4- ވައިލްޑްކެޓް ސްޓޯރ
ވައިލްޑްކެޓް ސްޓޯރަކީ ހަމައެކަނި ޓެޓޫ ޕާލަރަކަށް ވުރެ ބޮޑު ފިހާރައެކެވެ. އަދި މިއީ 1997 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފްރެންކްފާޓްގައި ހުރި ޕިއަރިން އެންޑް ގަހަނާ ފިހާރައެކެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯގައި ޓްރައިބަލް، މާއޯރީ، މަންޑަލާ ނުވަތަ ކޮމިކް ފަދަ ތަފާތު ޓެޓޫ ސްޓައިލްތައް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. މި ތިން ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނަކީ ވެސް އުފެއްދުންތެރި އަދި ފްލެކްސިބަލް ފަންނާނުން ކަމަށާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރުދީ ހިޔާލުތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމުން އުފާކުރާ ކަމަށެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި ޒަމާނީ އާލާތްތަކާއި ރަނގަޅު ހިދުމަތުން އިމްޕްރެސް ކުރެ އެވެ.

5- ކަލަރ އެފެއާ ޓެޓޫ
ފަރުބަފެއާ ޓެޓޫ އަކީ 2018 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ބޯންހައިމްގެ ޒުވާން އަދި ޑައިނަމިކް ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯއަކީ ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަމާ އެކު ހަދާ ކުލަގަދަ ޓެޓޫތަކަށް ހާއްސަ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. މި ދެ ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނަކީ ވެސް އަމިއްލަ ހިޔާލުތައް ތަންފީޒުކުރާ ނުވަތަ ކަސްޓަމަރުންގެ ހިތްވަރު ލިބިފައިވާ ފަންނާނުންނެވެ. އެ ސްޓޫޑިއޯގެ ޕާސަނަލް ހިދުމަތާއި، އުފާވެރި މޫޑާއި، އެ ސްޓޫޑިއޯގެ ހިތްގައިމު ކަސްޓަމަރުން ސްކޯ ކުރެ އެވެ.

Frankfurter skyline in der dämmerung.

އޮބާހައުސަންގެ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ލިސްޓު

އާ ޓެޓޫއެއް ހޯދަން އުޅޭނަމަ މިހާރުވެސް ބޮލުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ޚިޔާލުތަކެއް އުފެދިދާނެއެވެ. އެކަމަކު އެ އާޓްވޯކް ހަންގަނޑުގައި އަޅުވަންވީ ކާކުކަމާ މެދު ވިސްނާލިން ހެއްޔެވެ؟ އެންމެ ރަނގަޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމަކީ މޮޓިފް އާ އެއްވަރަށް މަދުވެގެން ވެސް މުހިންމު ކަމެއް، ސަބަބަކީ އެންމެ ފަހުން ނަތީޖާ ފެންނަން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ރީތިކޮށް ނޫން ކަމަށާއި ސާފުތާހިރުކަމާއި ރައްކާތެރި ވެސް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ގޮތެއް ނިންމަން އެހީވުމުގެ ގޮތުން، އޮބާހައުސަންގެ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ޓޮޕް ލިސްޓެއް މިވަނީ އެކުލަވައިލާފަ. އެއީ އެ ސްޓޫޑިއޯތަކުގެ ތަޖުރިބާ، ސްޓައިލް، ރޭޓިން އަދި އަގު ފަދަ ތަފާތު ކްރައިޓީރިއާތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. ޔަގީނުން ވެސް މި ލިސްޓަކީ ފުރިހަމަ ލިސްޓެއް ނޫން ކަމަށާއި އޮބާހައުސަންގައި ވެސް ރަނގަޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުން ތަކެއް ތިބި ކަމަށާއި ނަމަވެސް މި ލިސްޓުގެ ސަބަބުން ފުރަތަމަ ތަފްސީލެއް ލިބި، ރަނގަޅު ޗޮއިސްއެއް ހެދުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެ ކަމަށެވެ.

މިއޮތީ އޮބާހައުސަންގެ އެންމެ މޮޅު 5 ޓެޓޫ އާޓިސްޓުން:

1. ބްލެކް އިންކް ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯ
ބްލެކް އިންކް ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއަކީ އޮބާހައުސަންގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ސްޓޫޑިއޯ އެވެ. 1998 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޯނަރު އަދި ޓެޓޫ އާޓިސްޓް ފްރޭންކްގެ ވަށައިގެން ވާ ޓީމުން އަންނަނީ ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި އިންޑިވިޖުއަލް ލަފަޔާއި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޓެޓޫތައް ތަންފީޒު ކުރަމުންނެވެ. ކުޑަ ނިޝާނެއް ބޭނުންވިޔަސް ނުވަތަ ބޮޑު ކުރެހުމެއް ބޭނުންވިޔަސް މިތަނުން ފެންނާނެއެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯއަކީ ރިއަލިސްޓިކް، ބްލެކް އަދި ގްރޭ އަދި ކަލަރ ޓެޓޫގެ ދާއިރާއިން ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާ ސްޓޫޑިއޯއެއް ނަމަވެސް އެހެނިހެން ސްޓައިލްތައް ވެސް ކުރެވިދާނެ އެވެ. ސާފުތާހިރުކަމާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު މިތަނުގައި އެންމެ އިސްކަންދޭތީ ބޭނުންކުރަނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރެހުންތަކާއި ތަކެތި އެކަންޏެވެ. އަދި އެ ސްޓޫޑިއޯއަކީ ހެލްތް ޑިޕާޓްމަންޓުން ސެޓިފައިކޮށް ގަވާއިދުން އިންސްޕެކްޓް ކުރާ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. އަގުތައް ބަރޯސާވަނީ ޓެޓޫގެ ސައިޒާއި މަސައްކަތުގެ މައްޗަށެވެ، ޕްރިލިމިނަރީ މީޓިންއަކީ ހިލޭ އަދި ބައިންޑިން ނުކުރާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

Advertising

2. އިންކޮގްނިޓޯ ޓެޓޫ
އިންކޮގްނިޓޯ ޓެޓޫ އަކީ އޮބާހައުސަންގެ ޑައުންޓައުންގައި ހުންނަ ޒަމާނީ އަދި އުފެއްދުންތެރި ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. ތަފާތު ސްޓައިލްތަކަށް ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާ ޒުވާން އަދި ހުނަރުވެރި ހަތަރު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުން މިތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ. މަންޑަލާއެއް، ޖަނަވާރެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ބޭނުންވިޔަސް ތިބާގެ އެދުންތައް މިތަނުން ފުއްދައިދޭނެއެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯއިން ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދެނީ އަމިއްލަ އަދި ރަހުމަތްތެރި މާހައުލަކަށް ކަމަށާއި އެ މާހައުލުގައި ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. ސާފުތާހިރުކަން ވެސް ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ނަގަމުންދާތީ ހުރިހާ ސާމާނެއް ސްޓެރިލައިޒްކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރެ އެވެ. އަގުތަކަކީ އިންސާފުވެރި އަދި ދެފުށް ފެންނަ އަގުތަކެކެވެ، ކޮންސަލްޓޭޝަނެއްގެ އަގަކީ 20 ޔޫރޯ އެވެ.

3- އާޓް އޮފް ޕެއިން ޓެޓޫ
އާޓް އޮފް ޕެއިން ޓެޓޫ އަކީ އޮބާހައުސަން-ސްޓާކްރޭޑްގެ ކުޑަ ނަމަވެސް ރީތި ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. މިތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ އެންމެ ޓެޓޫ އާޓިސްޓެކެވެ. އެއީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޑޮޓްވޯކް، ޖިއޮމެޓްރިކް އަދި ޓްރައިބަލް ޓެޓޫގެ ދާއިރާއިން ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާ އެލެކްސް އެވެ. ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ވަކިވަކިން ކޮންމެ ޓެޓޫއެއް ނަގައި، އެދުންތަކާއި ޚިޔާލުތަކަށް އިޖާބަ ދެއެވެ. ސްޓޫޑިއޯއަކީ ސާފުތާހިރު އަދި ހިތްގައިމު ސްޓޫޑިއޯއެއް ކަމުން އެލެކްސް އޭނާގެ ކްރާފްޓް ކުރާއިރު އަރާމުކޮށްލެވޭނެ އެވެ. އަގުތައް ބަރޯސާވަނީ ޓެޓޫގެ ސައިޒާއި ތަފްސީލުގެ ފެންވަރަށް، ކޮންސަލްޓޭޝަނެއް ހިލޭ ލިބެ އެވެ.

4- ރާލްފްގެ ޓެޓޫ
ޓެޓޫ ބައި ރާލްފް އަކީ ރަލްފް ހިންގާ އޮބާހައުސެން-އޮސްޓާފެލްޑްގެ ކުޑަ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. ރަލްފަކީ މި ވިޔަފާރީގައި އުޅޭތާ 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ޓެޓޫ އާޓިސްޓެކެވެ. އޭނާ އަކީ ކުރީގެ ސްކޫލާއި އާ ސްކޫލާއި ކޮމިކް ނުވަތަ އޮރިއެންޓަލް ފަދަ ތަފާތު ސްޓައިލްތަކުގެ ހުނަރުވެރި ފަންނާނެކެވެ. އޭނާ ކޮންމެ ކްލައިންޓަކަށް ވަކިވަކިން ނަސޭހަތްދީ، ކޮންމެ ޓެޓޫއެއް ވެސް އަމިއްލައަށް ކުރެ އެވެ. ސްޓޫޑިއޯއަކީ އާދައިގެ ނަމަވެސް ސާފު، ސާފުތާހިރުކަމަށް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. އަގު ހެޔޮ، އިންސާފުވެރި، ކޮންސަލްޓޭޝަނެއް ހިލޭ.

5- ސްކިން ޑީޕް އާޓް
ސްކިން ޑީޕް އާޓަކީ ސެންޑްރާ ހިންގާ އޮބާހައުސެން-ލިރިޗްގެ އާ ސްޓޫޑިއޯ އެކެވެ. ސެންޑްރާ އަކީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވޯޓާކުލަ، ސްކޭޗް އަދި ލެޓާރިން ޓެޓޫއަށް ސަމާލުކަން ދީފައިވާ ޒުވާން ޓެޓޫ އާޓިސްޓެކެވެ. އުޖާލާ ކުލަތަކާއި ޑައިނަމިކް ލައިންތަކުން ސިފަވާ އަމިއްލަ ސްޓައިލެއް އޭނާ ވަނީ އުފައްދައިފަ އެވެ. ކޮންމެ ކްލައިންޓަކަށް ވަކިވަކިން އިޖާބަދީ، ކޮންމެ ޓެޓޫއެއް ވެސް ޑިޒައިން ކުރަނީ އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތަށެވެ. ސްޓޫޑިއޯއަކީ އުޖާލާ އަދި ޒަމާނީ، ސާފުތާހިރުކަން ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ނަގަމުން އަންނަ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. އަގުތައް އެކަށީގެންވާ އަދި ޓެޓޫގެ ސައިޒާއި މަސައްކަތަށް ބަލައި ތަފާތު، ކޮންސަލްޓޭޝަނެއް ހިލޭ ލިބެ އެވެ.

މިއީ އޮބާހައުސަންގައި އަހަރެމެންގެ އެންމެ މޮޅު 5 ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނެވެ. އުއްމީދަކީ މި ލިސްޓުގެ ސަބަބުން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އޯވަވިއުއެއް ލިބި، ޑްރީމް ޓެޓޫ އާޓިސްޓް ހޯދުމުގައި ވެސް އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް. ޔަގީނުން ވެސް އޮބާހައުސަންގައި ރަނގަޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުން ތަކެއް އެބަތިބި، އެ ހުރިހާ ފަންނާނުންގެ ނަން މިތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުބުނެވުނެވެ. އެހެންވީމާ، އަޅުގަނޑުމެން ލަފާއަރުވަނީ އަބަދުވެސް އަމިއްލަ އަށް ރިސާޗްކޮށް، ނިންމުމުގެ ކުރިން ގިނަ ސްޓޫޑިއޯތަކަށް ބެލުމަށެވެ. އެހެނީ ޓެޓޫ ހެދުމަކީ މުޅި އުމުރަށް ވެސް ހިތާމަކުރާން ނުޖެހޭ ނިންމުމެކެވެ. ފުރިހަމަ ޓެޓޫ ހޯދުމުގައި ވަރަށް މަޖާ އަދި ކާމިޔާބީއަށް އެދެމެވެ!

Gasometer in Oberhausen.

ވިއެނާގެ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ލިސްޓު

އާ ޓެޓޫއެއް ހޯދަން އުޅޭނަމަ މިހާރުވެސް ބޮލުގައި ވިސްނުންތަކެއް ހުރެދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އަދި ވެސް ރަނގަޅު އާޓިސްޓެއް ނުފެނުނު ކަމަށެވެ. ޓެޓޫ ހެދުމަކީ ހިތާމަ ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ދާއިމީ ނިންމުމެއް ކަމުން ތިމާގެ އެދުންތަކާއި ސްޓައިލަށް ފެތޭ ޓެޓޫ އާޓިސްޓެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ވިއެނާގައި އާދަޔާ ހިލާފަށް ރިއަލިސްޓިކް، ކުލައިން ފެށިގެން ކަޅާއި ހުދު ކުލައާ ހަމައަށް ތަފާތު ސްޓައިލްތަކާއި ޓެކްނިކްތައް ދަސްކޮށްފައިވާ ހުނަރުވެރި ޓެޓޫ އާޓިސްޓުން އެބަތިއްބެވެ. އިޚްތިޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ވިއެނާގެ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ޓޮޕް ލިސްޓެއް އެކުލަވައިލީ، ތިޔަބޭފުޅުންގެ ކުރިއަށް އޮތް އާޓްވޯކަށް ވިސްނާށެވެ.

1- އެލެކްސް ނިއުމީ
އެލެކްސް ނިއުމީ އަކީ ރިއަލިސްޓިކް ޕޯޓްރެއިޓްތަކާއި އެނިމަލް މޮޓިފްސް އަށް ހާއްސަ ޓެޓޫ އާޓިސްޓެކެވެ. މަރިއާހިލްފާ ސްޓްރޭގެ ސްޓޫޑިއޯ "ބްލެކް އެންޑް ވައިޓް ޓެޓޫ" ގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޭނާ ވަނީ ސިޑޯ، ބުޝީޑޯ ނުވަތަ ކޮންޗިޓާ ވާސްޓް ފަދަ ގިނަ ތަރިންތަކެއް ޓެޓޫކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ މަސައްކަތްތަކަކީ ވަރަށް މަތީ ފެންވަރުގެ ތަފްސީލާއި ހިތްގައިމު ޝޭޑިންއެކެވެ. ފޮޓޯއެއް ކަހަލަ ލައިފްލައިކް ޓެޓޫއެއް ބޭނުންނަމަ އެލެކްސް ނިއުމީގައި ރަނގަޅު ތަނަކަށް އައެވެ.

2- އަނާ ސަޗްސޭ
އެނާ ސަޗްސޭ އަކީ ޒުވާން އަދި ހުނަރުވެރި ޓެޓޫ އާޓިސްޓެކެވެ. ވަހްރިންޖާ ސްޓްރޭގެ ސްޓޫޑިއޯ "ޓެޓޫ މޭނިއާ" ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކަރީނާ ވަނީ ކޮމިކް، ކާޓޫން އަދި ޕޮޕް އާޓް ދާއިރާގެ އެލިމެންޓްތައް އެއްކޮށްލެވޭ ގޮތަށް އަމިއްލަ ސްޓައިލެއް އުފައްދައިފަ އެވެ. އެކަމަނާގެ މޮޓިފްތަކަކީ ގިނަ ފަހަރަށް މަޖާ، އޮރިޖިނަލް އަދި ޝަޚްޞިއްޔަތުން ފުރިގެންވާ މޮޓިފްތަކެކެވެ. އަމިއްލަވަންތަކަން ހާމަކޮށްދޭ އުފާވެރި އަދި އުފެއްދުންތެރި ޓެޓޫއެއް ބޭނުންނަމަ އަނާ ސަޗްސޭއަށް ޒިޔާރަތްކުރަންވާނެއެވެ.

3- ޑެނިއަލް މޭޔަރ
ޑެނިއަލް މޭޔަރަކީ ޖިއޮމެޓްރިކް އަދި އެބްސްޓްރެކްޓް ޕެޓާންތަކަށް ހާއްސަ ތަޖުރިބާކާރު އަދި ތަފާތު ޓެޓޫ އާޓިސްޓެކެވެ. ލަރްޗެންފެލްޑާ ސްޓްރޭގެ ސްޓޫޑިއޯ "ލޯބްރޯ ޓެޓޫ" ގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޭނާ އަކީ މިނިމަލިސްޓް އަދި ރީތި ސްޓައިލެއް ހުރި މީހެކެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަކީ ގިނަފަހަރަށް ޤުދުރަތާއި ހިސާބު ނުވަތަ ރޫޙާނީ ކަންކަމުން ހިތްވަރު ލިބި، ވަރަށް ފުރިހަމަ ސިމްބޮލިކް މާނައެއް އެކުލެވިގެންވާ ލިޔުންތަކެކެވެ. ފަލްސަފާ ދައްކުވައިދޭ އެސްތެޓިކް އަދި ސޮފިސްޓިކޭޓެޑް ޓެޓޫއެއް ބޭނުންނަމަ ޑެނިއަލް މޭޔަރަކީ ތިބާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު އާޓިސްޓެވެ.

Advertising

4- އީވާ ޝެޓްޒް
އީވާ ޝެޓްޒް އަކީ ފްލޯރަލް އަދި ބޮޓަނިކަލް މޮޓިފްސް އަށް ހާއްސަ ޓެޓޫ އާޓިސްޓެކެވެ. ނިއުބައުގަސޭގެ ސްޓޫޑިއޯ "މިންޓް ކްލަބް ޓެޓޫ" ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކަރީނާއަކީ ގުދުރަތުގެ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ނާޒުކު އަދި އަންހެން ސްޓައިލެކެވެ. އެކަމަނާގެ މަސައްކަތްތަކަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ނާޒުކު، ތަފްސީލީ އަދި އެއްބައިވަންތަކަން ހުންނަ، ހަށިގަނޑަށް ގުދުރަތީ ރީތިކަމެއް ގެނެސްދޭ މަސައްކަތްތަކެކެވެ. ގުދުރަތާ އޮންނަ ގުޅުން ދައްކުވައިދޭ ރޮމޭންޓިކް އަދި ސްޓައިލިޝް ޓެޓޫއެއް ބޭނުންނަމަ އީވާ ޝަޓްޒް އަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން ވާނެ އެވެ.

5- ފްލޯރިއަން ސެންޓަސް
ފްލޮރިއަން ސެންޓަސް އަކީ ޖަޕާނުގެ އާދަކާދައިގެ މޮޓިފްތަކަށް ހާއްސަ ކޮށް، ޝަރަފުވެރި އަދި އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޓެޓޫ އާޓިސްޓެކެވެ. ގުމްޕެންޑޯފާ ސްޓްރޭގެ ސްޓޫޑިއޯ "ހޮރިކިޓްސޫނޭ" ގައި މަސައްކަތް ކުރާ އޭނާ އަކީ ޖަޕާނުގެ ސަގާފަތާއި ތާރީހަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ސައްހަ އަދި އިހުލާސްތެރި ސްޓައިލެކެވެ. ހިތްވަރާއި ޝަރަފާއި ލޯބީގެ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭ އޭނާގެ މަސައްކަތްތަކަކީ ގިނަ ފަހަރަށް ބޮޑެތި، ކުލަގަދަ އަދި ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެކެވެ. ޖަޕާނަށް ތައުރީފު ކުރާ ބާރުގަދަ އަދި ހިތްގައިމު ޓެޓޫއެއް ބޭނުންނަމަ ފްލޯރިއަން ސެންޓަސްއަށް ގުޅަން ޖެހެ އެވެ.

Wiener Park im Herbst.

    1    

Like ButtonI Like it!

Advertising