ޑްރެސްޑެންގެ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ލިސްޓު

އާ ޓެޓޫއެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ހުނަރުވެރި ޓެޓޫ އާޓިސްޓެއްގެ ކިބައިން ޓެޓޫ ލިބޭނެ ގޮތް ހަދަން ބޭނުންވެ އެވެ. އެކަމަކު ކިހިނެއް ތޯ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓް ހޯދާނީ؟ އެއް ގޮތަކީ އެކި ސްޓޫޑިއޯތަކުގެ ރިވިއުތަކާއި ޕޯޓްފޯލިއޯތަކަށް ބެލުމެވެ. އަނެއް ގޮތަކީ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. ޑްރެސްޑަންގެ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ތަޖުރިބާއާއި ސްޓައިލާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް ބެލުމަށްފަހު ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ޓަކައި އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ޓޮޕް ލިސްޓެއް އެކުލަވައިލީމެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކެވެ.

1. އިންކޮގްނިޓޯ ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯ
އިންކޮގްނިޓޯ ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއަކީ ޑްރެސްޑެންގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ސްޓޫޑިއޯ އެވެ. 1994 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ރިއަލިޒަމްއިން ފެށިގެން އޯލްޑް ސްކޫލާއި މަންޑަލާ ފަދަ ތަފާތު ސްޓައިލްތަކުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓެޓޫތައް އަންނަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯގައި ތަޖުރިބާކާރު ފަސް ޓެޓޫ އާޓިސްޓުން ތިބޭއިރު، އެ އެންމެން ވެސް ވަކިވަކި ކޮންސަލްޓޭޝަންތައް ހުށަހަޅައި، ކްލައިންޓުންގެ އެދުމާއި ވިސްނުމަށް އަހުލުވެރިވެ އެވެ. އިންކޮގްނިޓޯ ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއަކީ ސާފުތާހިރުކަމާއި އެކުވެރި ހިދުމަތަށް ވެސް މަޝްހޫރު ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ.

2- ބްލެކް ރެއިންބޯ ޓެޓޫ
ބްލެކް ރެއިންބޯ ޓެޓޫ އަކީ ކުލަގަދަ އަދި ފެންސީ ޓެޓޫތަކަށް ހާއްސަ ޒަމާނީ އަދި އުފެއްދުންތެރި ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. ކޮމިކް މޮޓިފެއް، ޖަނަވާރެއްގެ ކުރެހުމެއް ނުވަތަ ޖިއޮމެޓްރިކް ޕެޓާނެއް ބޭނުންވިޔަސް މިތަނުން ފެންނާނެ އެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯގައި ހުނަރުވެރި ހަތަރު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުން ތިބި އިރު، އެ އެންމެންގެ ވެސް އަމިއްލަ ސްޓައިލެއް އޮންނަ އިރު، އާ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުން ވަރަށް އުފާވެ އެވެ. ބްލެކް ރެއިންބޯ ޓެޓޫއަކީ އުފާވެރި މާހައުލަކަށް އަދި ކަސްޓަމަރުންނާ އެކު ރަނގަޅު މުއާމަލާތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދޭ ޓެޓޫއެކެވެ.

3- ވައިލްޑް އެޓް ހާޓް ޓެޓޫ
ވައިލްޑް އެޓް ހާޓް ޓެޓޫ އަކީ ހާއްސަ އެއްޗެއް ހޯދަން އުޅޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ހާއްސަ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯއިން ހަމައެކަނި ޓެޓޫ ހެދުމުގެ އިތުރުން ޕިއަރިންއާއި ގަހަނާ އާއި އާޓްވޯކް ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނަކީ ވެސް އަމިއްލަ ޑިޒައިންތައް ހަދައި، ގުދުރަތާއި މިއުޒިކް ނުވަތަ ޕޮޕް ކަލްޗާ ފަދަ ތަފާތު ވަސީލަތްތަކުން އިންސްޕިރޭޝަން ހޯދާ ފަންނާނުންނެވެ. ވައިލްޑް އެޓް ހާޓް ޓެޓޫ އަކީ ތިމާގެ ޝަޚްޞިއްޔަތު ހާމަކޮށްދޭ ތަނެކެވެ.

Advertising

4- ސްކިން ޑީޕް އާޓް
ސްކިން ޑީޕް އާޓަކީ ރިއަލިސްޓިކް ޓެޓޫތަކަށް ހާއްސަ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. ލޯބިވާ މީހެއްގެ ކުރެހުމެއް ބޭނުންވިޔަސް، ސެލެބްރިޓީއަކަށް ވިޔަސް، ޖަނަވާރެއްގެ ކުރެހުމެއް ބޭނުންވިޔަސް، މިތަނުގައި ޓެޓޫތަކުގެ ތަފްސީލާއި އެކްސްޕްރެޝަން އިން ވަރަށް އަސަރު ކުރާނެ އެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯގައި ތިން ޓެޓޫ އާޓިސްޓުން ހިމެނޭއިރު، އެ އެންމެންނަކީ ވެސް އެތައް އަހަރެއްގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ އަދި އެ މީހުންގެ ހުނަރު ތައް އަބަދުވެސް ރަނގަޅު ކުރަމުން އަންނަ މީހުންނެވެ. ސްކިން ޑީޕް އާޓަކީ ކުރެހުމެއް ހެން ހީވާ ގޮތަށް ޓެޓޫ އެއް ދޭ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ.

5- ނީޑްލް އާޓް ޓެޓޫ
ނީޑްލް އާޓް ޓެޓޫ އަކީ ކުރީގެ ސްކޫލް ނުވަތަ އާ ސްކޫލް ސްޓައިލްގައި ޓްރެޑިޝަނަލް ޓެޓޫތަކަށް ހާއްސަ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. ބޯލްޑް ކުލަތަކާއި ސާފު ލައިންތަކާއި އެންކަރ، ރޯސް ނުވަތަ ގިސްލުން ފަދަ ކްލެސިކް މޮޓިފްތައް ހިމެނޭ ޓެޓޫއެއް ހޯދާނަމަ ރަނގަޅު ތަނަކަށް އާދެވިއްޖެއެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯގައި ދެ ޓެޓޫ އާޓިސްޓުން ތިބިއިރު، އެ ދެ ފަންނާނުންނަކީ ވެސް އެ މީހުންގެ ފަންނުވެރިކަމުގެ މާސްޓަރުންނާއި އެންމެ ފަހުގެ ޓްރެންޑްތަކަށް އެޑަޕްޓްވާ ދެ ފަންނާނުންނެވެ. ނީޑްލް އާޓް ޓެޓޫ އަކީ ޓައިމްލެސް ޓެޓޫއެއް ދޭ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ.

 

Dresden.

މިއުނިކްގެ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ލިސްޓު

ޓެޓޫ ހަދަން ބޭނުން ނަމަ މިއުނިކްގައި ޗޮއިސް އަށް ހަލާކުވެއްޖެ އެވެ. ސްޓައިލާއި ކޮލިޓީ އަދި މާހައުލުން ތަފާތު ތަފާތު ޓެޓޫ ޕާލާތައް އެ ސިޓީގައި ލިބެން ހުރެ އެވެ. ތިޔަބޭފުޅުންގެ ނިންމެވުން ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި، ތިޔަބޭފުޅުންނަށް މިއުނިކްގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ޓޮޕް ލިސްޓެއް އެކުލަވައިލީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ދިރާސާތަކާއި، ކަސްޓަމަރުންގެ ރިވިއުތަކާއި، ތައުރީފުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް. ޔަގީނުން ވެސް މި ލިސްޓަކީ ފުރިހަމަ ލިސްޓެއް ނޫން ކަމަށާއި މިޔުނިކްގައި ޒިޔާރަތް ކުރަން ޖެހޭ އެހެން ވެސް ރަނގަޅު ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު މިއޮތީ އަހަރެމެންގެ ފޭވަރިޓުން:

1. ޓެމްޕަލް މިއުނިކް ޕިއަރސިންގ އެންޑް ޓެޓޫ

ޓެމްޕެލް މުންޗެން ޕިއަރސިންގ އެންޑް ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއަކީ މިއުނިކްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި މަޝްހޫރު އެއް ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއެވެ. ސެންޓްރަލްކޮށް ރޮޒެންހައިމަރ ޕްލެޓްޒްގައި ހުންނަ މި ތަނަކީ މަތީ ފެންވަރުގެ އަދި އިންސާފުވެރި އަގެއްގައި ޕިއަރސިންގ އާއި ޓެޓޫ ތައް ލިބެން ހުންނަ ތަނެކެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯގައި ފޮޓޯރިއަލިސްޓިކް، ޖަޕާން ނުވަތަ ޓްރެޑިޝަނަލް ޓެޓޫ ފަދަ ތަފާތު ސްޓައިލްތަކަށް ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު އަދި ހުނަރުވެރި ޓެޓޫ އާޓިސްޓުން ތަކެއް އެބަތިއްބެވެ. ޓިބޯ އާއި ޖިމްމީ އަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޓެޓޫ ފެއާތަކުގައި މިހާރު ވެސް ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް ހޯދާފައިވާ ސްޓޫޑިއޯގެ ދެ ތަރިންނެވެ. އަދި ހަމައެކަނި ޑިސްޕޯސަބަލް މެޓީރިއަލް ބޭނުންކުރާ މި ސްޓޫޑިއޯއަކީ ވެސް ވަރަށް ސާފު އަދި ސާފުތާހިރު ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. މިތަނުގައި ޓެޓޫ އެއް ހަދާއިރު، ހަންގަނޑުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ކަސްޓަމައިޒްކުރެވިފައިވާ ކުރެހުމެއް ލިބޭނެކަން ޔަގީނެވެ.

އެޑްރެސް: ރޮޒެންހައިމަރ އެސްޓީއާރް 70، 81669 މިއުނިކް
ފޯނު: 089 41606868
ވެބްސައިޓް: http://www.tempel-muenchen.de/

2- ޓެޓޫ އަނަންސީ

ޓެޓޫ އަނަންސީ އަކީ 2015 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ޒަމާނީ އަދި ސްޓައިލިޝް ކަސްޓަމް ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. އެއީ އައިންސްޓައިންސްޓްރޭ 149 ގައި ހުންނަ ރީތި ހައިދައުސެން ޑިސްޓްރިކްޓްގަ އެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯއަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އޮރިއެންޓޭޝަނުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސްޓޫޑިއޯއެއް ކަމުން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގެސްޓް ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނަށް މިއުނިކްގައި އެ މީހުންގެ އާޓް ހުށަހަޅަން އާންމުކޮށް ދައުވަތު ދެ އެވެ. ޓެޓޫ އަނަންސީ ޓީމުގައި ގިނަ ފަންނާނުން ހިމެނޭއިރު، އެ ހުރިހާ ފަންނާނުންނަކީ ވެސް ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަން މަތީ ދަރަޖައެއް ދައްކުވައިދޭ ފަންނާނުންނެވެ. އެކުދިންނަކީ އޯލްޑް ސްކޫލުން ފެށިގެން ރިއަލިސްޓިކް އިން ފެށިގެން ޑޮޓްވޯކް ނުވަތަ ވޯޓާކަލަރ ފަދަ ހުރިހާ ސްޓައިލެއްގައި ވެސް ހުނަރުވެރި ބައެކެވެ. ސްޓޫޑިއޯގެ ބާނީ ޕޯލް ވާގާ އަކީ އޭނާގެ މަސައްކަތާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނަ ޓީވީ އަދި ރޭޑިއޯ ރިޕޯޓްތައް ދީފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ޓެޓޫ އާޓިސްޓެކެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯ ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް އުޖާލާ އަދި މަރުހަބާ ކިޔާ، ކަސްޓަމަރުންނަށް އުފާވެރި މާހައުލެއް ގެނެސްދޭ ގޮތަށެވެ.

އެޑްރެސް: އައިންސްޓައިންސްޓްރަ. 149، 81675 މިއުނިކް
ފޯނު: 089 33039788
ވެބްސައިޓް: https://tattooanansi.de/
3- ކުލަވަރު

ފަރްބެންޕްރަކްޓަކީ ގްލޮކެންބެކްވިއާޓެލްގެ ޑްރެއިމުހްލެންސްޓްރެއީ 33 ގައި ހުންނަ ކުޑަ ނަމަވެސް ރީތި ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. 2008 ވަނަ އަހަރު އަންދްރިކް ހުޅުވި މިތަން މިރިއަމްއާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ. މި ދެ ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނަކީ ގްރެފިކް ޑިޒައިނާއި އިލެކްސްޓްރޭޝަންގެ ނުފޫޒުން ނުފޫޒު ފޯރުވާ އާދަޔާ ހިލާފު އަދި އުފެއްދުންތެރި ސްޓައިލެކެވެ. ކުލަތަކާ އެކު މަސައްކަތްކޮށް، ކްލައިންޓުންނަށް ވިވިޑް އަދި އޮރިޖިނަލް ޓެޓޫ ހަދަން އެ މީހުން ވަރަށް ކަމުދެ އެވެ. ކުދި ނުވަތަ ބޮޑު މޮޓިފްތައް ކަމުގައިވިޔަސް، ޖިއޮމެޓްރިކް ވިޔަސް، ކުޅަދާނަ ވިޔަސް - ކޮންމެ އެދުމެއް ވެސް ފުރިހަމަވަނީ ކުލައިގެ އަލިފާންގަނޑަކުންނެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯއަކީ ވަރަށް ހިތްފަސޭހަ އަދި ފަރުދީ ގޮތުން ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް ރަނގަޅު ނަސޭހަތެއް ދޭ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ސްޓޫޑިއޯއަށް ގިނަފަހަރަށް އެކި ގައުމުތަކުގެ ގެސްޓް ޓެޓޫ އާޓިސްޓުން އަންނަނީ އަމިއްލަ ސްޓައިލްތައް ގެންނަ މީހުންނެވެ.

Address: Dreimühlenstraße 33, 80469 މިއުނިކް
ފޯނު: 089 18922545
ވެބްސައިޓް: https://farbenprachttattoo.de/
4. ކެއޯސް ކްރޫ

ކޭއޯސް ކްރޫ އަކީ 300 އަކަ މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ހިމެނޭ މިއުނިކްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯ އެވެ. އެއީ މެކްސްވޯސްޓެޑް ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ޝްލެއިހައިމަރ ސްޓްރޭ 194 ގައެވެ. 1999 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު މި ސްޓޫޑިއޯ އަކީ މިއުނިކް ޓެޓޫ ސީންގެ ދާއިމީ މުއައްސަސާއަކަށް ވަނީ ވެފަ އެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯގައި ތަފާތު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުން މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ ކޮޓަރިތަކެއް ހުންނައިރު، ކޮންމެ ކޮޓަރިއެއްގައި ވެސް އަމިއްލަ ސްޓައިލާއި ފޯކަސް ހުރެ އެވެ. ކުރީގެ ސްކޫލަކަށް ވިޔަސް، އާ ސްކޫލަކަށް ވިޔަސް، ރިއަލިސްޓިކް ވިޔަސް، ޓްރައިބަލް ވިޔަސް، ކޮމިކް ވިޔަސް- ކެއޯސް ކްރޫގައި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެމީހެއްގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓެއް ފެންނާނެ އެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯއަކީ ވަރަށް ޒަމާނީ އަދި ސާފުތާހިރުކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ސްޓޫޑިއޯއެއް ކަމަށާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ އަދި އެކުވެރި މާހައުލެއް ލިބިގެންދާ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. ޓެޓޫ ޖެހުމުގެ އިތުރުން ދާއިމީ މޭކަޕް ކުރުމާއި ލޭޒާ ޓެޓޫ ރިމޫވަލް ނުވަތަ ޕިއަރސިން ފަދަ އެހެނިހެން ހިދުމަތްތައް ވެސް މި ސްޓޫޑިއޯއިން ލިބެ އެވެ.

އެޑްރެސް: ޝްލެއިހައިމަރ އެސްޓީއާރް 194، 80797 މިއުނިކް
ފޯނު: 089 30768686
ވެބްސައިޓް: https://www.chaoscrew.org/

 

Theater in München.

Advertising

    1    

Like ButtonI Like it!

Advertising