ޑަސެލްޑޯފްގެ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ލިސްޓު

އާ ޓެޓޫއެއް ހޯދަން އުޅޭނަމަ މިހާރުވެސް ބޭނުންވަނީ ކޮން ސްޓައިލެއްކަން ވިސްނިދާނެއެވެ. އެކަމަކު ޑަސެލްޑޯފްގެ ކޮން ޓެޓޫ އާޓިސްޓެއް އެންމެ ކަމުދަނީ ކޮން ޓެޓޫ އާޓިސްޓަކަށްކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ތަފާތު ސްޓައިލްތަކާއި ޓެކްނިކްތަކަށް ހުނަރުވެރި ހުނަރުވެރި އަދި ތަޖުރިބާކާރު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުން ތަކެއް އެ ސިޓީގައި އެބަތިއްބެވެ. މިނިމަލިސްޓް، ރިއަލިސްޓިކް، ޓްރެޑިޝަނަލް ނުވަތަ ކުލަގަދަ ޓެޓޫއެއް ބޭނުންވިޔަސް، މިތަނުން ފެންނާނީ ޑަސެލްޑޯފްގެ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ތެރެއިން ތިބާގެ ޓެޓޫ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދޭނެ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ލިސްޓެވެ.

1- އެލެކްސް އެންވިލް ޓެޓޫ
އެލެކްސް އެންވިލް އަކީ ރިއަލިސްޓިކް އަދި ހައިޕަ ރިއަލިސްޓިކް ޓެޓޫތަކަށް ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޓެޓޫ އާޓިސްޓެކެވެ. ހަންގަނޑަށް ފެންނަ ފޮޓޯތަކެކޭ އެއްފަދައިން ކަޅާއި ހުދު އަދި ކުލަކުލައިގެ މޮޓިފްތައް ޓެޓޫ ކޮށްލެވިދާނެ އެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ މަސައްކަތްޕުޅުތަކަކީ ތަފްޞީލުކޮށް، ދިރުންހުރި އަދި ހާމަކަން ބޮޑު މަސައްކަތްތަކެކެވެ. އޯލްޑް ޓައުންގައި ހުންނަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ސްޓޫޑިއޯ އެލެކްސް އެންވިލް ޓެޓޫގައި އޭނާ ޓެޓޫ ހަދާއިރު، އެތަނުގައި އޭނާ އެހެން ހުނަރުވެރި ފަންނާނުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ.

2. އޯޓާރ
އޮޓާރ އަކީ 1997 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިނގަމުން އަންނަ ޑަސެލްޑޯފްގެ މަޝްހޫރު ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. ގިނަ ޓެޓޫ އާޓިސްޓުން މިތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާއިރު، ޑޮޓްވޯކް، ޖިއޮމެޓްރީ، މަންޑަލާ، ވޯޓާކަލަރ، ނިއޯ ޓްރެޑިޝަނަލް އަދި އެނޫންވެސް އެތައް ސްޓައިލްތަކެއް ހުށަހަޅައެވެ. ސާފުތާހިރުކަމާއި ކޮލިޓީ އާއި އަމިއްލަވަންތަކަމަށް މި ސްޓޫޑިއޯއިން ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދެއެވެ. ކޮންމެ ކަސްޓަމަރަކަށް ވެސް ތަފްސީލުކޮށް ނަސޭހަތްތެރިވެ، އެ ކަސްޓަމަރަކު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ޔުނިކް ޑިޒައިނެއް ލިބެ އެވެ.

3- ބްލެކް ޓައިޑް ޓެޓޫ
ބްލެކް ޓައިޑް ޓެޓޫ އަކީ މަޝްހޫރު ޓެޓޫ އާޓިސްޓް ޑެނިއަލް ޖެންޝް އުފެއްދި ޑަސެލްޑޯފް-ފްލިންޖާންގައި ޒަމާނީ އަދި ސްޓައިލިޝް ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. ޖަޕާނުގެ ޓެޓޫތަކަށް އޭނާ ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާއިރު، އެ ޓެޓޫތައް ޑިޒައިން ކުރަނީ ތަފްސީލާއި އާދަކާދައަށް އިހުތިރާމް ކުރުމަށެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ މޮޓިފްތަކަކީ ބާރުގަދަ، އެއްބައިވަންތަ އަދި ކުލަގަދަ މޮޓިފްތަކެކެވެ. އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރެހުމާއި ނިޔަފަތީގައި އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ޝިފާ ލިބޭ ގޮތަށެވެ.

Advertising

4- ނީޑްލް އާޓް ޓެޓޫ
ނީޑްލް އާޓް ޓެޓޫ އަކީ ތަޖުރިބާކާރު ޓެޓޫ އާޓިސްޓް މާކޯ އުފެއްދި ޑަސެލްޑޯފް-ބިލްކްގައި ހުންނަ ހިތްގައިމު އަދި ރަހުމަތްތެރި ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. އޭނާ އަކީ ކުރީގެ ސްކޫލާއި އާ ސްކޫލާއި ކޮމިކް، ކާޓޫން އަދި ލެޓާރިން ފަދަ ތަފާތު ސްޓައިލްތަކަށް ހުނަރުވެރި ބޭފުޅެކެވެ. އާ ޚިޔާލުތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާއި ޓެޓޫހެދުމަށް އޭނާ އަބަދުވެސް ހުޅުވާލެވިފައި ހުންނަނީ ވަރަށް ޖޯޝާއި ހިނިތުންވުމަކާއެކުއެވެ. އަދި ޕިއަރިންއާއި ގަހަނާ ވެސް އޭނާ ދެ އެވެ.

5- އާޓް އޮފް ޕެއިން ޓެޓޫ
އާޓް އޮފް ޕެއިން ޓެޓޫ އަކީ ހުނަރުވެރި ޓެޓޫ އާޓިސްޓް ކްރިސް ހިންގާ ޑަސެލްޑޯފް-އޮބާކަސެލްގެ ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ކްރިއޭޓިވް ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯ އެކެވެ. ރިއަލިސްޓިކް ޕޯޓްރޭޓްތަކަށް އޭނާ ސްޕެޝަލައިޒްވެ، ވަރަށް ސާފުކޮށް އަދި އެކްސްޕްރެޝަނާ އެކު ޓެޓޫ ހަދަ އެވެ. ޓެމްޕްލެޓެއްގެ ގޮތުގައި ސެލެބްރިޓީންނާއި އަމިއްލަ ފޮޓޯތައް ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅު މެޓީރިއަލްތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް ސްޓޫޑިއޯގެ ހިތްގައިމު މާހައުލަކަށް ސަމާލުކަން ދެއެވެ.

Wolkenkratzer in Düsseldorf

ޒިއުރިކްގެ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ލިސްޓު

އާ ޓެޓޫއެއް ހޯދަން އުޅޭނަމަ ޒިއުރިކްގައި ޗޮއިސް އަށް ހަލާކުވާނެ އެވެ. މި ސިޓީގައި ކޮންމެ ސްޓައިލަކާއި އިސްކަމެއް ދީގެން ވެސް ކެޓާ ކުރެވޭނެ ހުނަރުވެރި އަދި ތަޖުރިބާކާރު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުން އެބަތިއްބެވެ. ކުޑަ އައިކަންއެއް ބޭނުންވިޔަސް، ބޮޑު ކުރެހުމެއް ވިޔަސް، ފޮރުވުމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، މިތަނުން ތިބާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓެއް ފެންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ނިންމެވުމުގައި އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ޒިއުރިކްގެ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ޓޮޕް ލިސްޓެއް އެކުލަވައިލީ. އެއީ ވަކިވަކި ފަންނާނުންގެ އިވެލުއޭޝަންތަކާއި ރެފަރެންސްތަކާއި ޕޯޓްފޯލިއޯތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ.

**ޖިއާހީ ޓެޓޫ އެންޑް ޕިއަރސިންގ ސްޓޫޑިއޯ ޒިއުރިކް ލޮވެންސްޓްރާސްސޭ**
ޖިއާހީ އަކީ ޒިއުރިކްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އަދި މަޝްހޫރު އެއް ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯ އެވެ. 1993 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖިއާހީ އިން އަންނަނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓެޓޫ، ޕިއަރިން، ފެޝަން އަދި އާޓް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯގައި އެ ސިޓީގައި ގިނަ ތަންތަން ހުންނައިރު އޭގެ ތެރޭގައި ޒިއުރިކްގެ މެދުގައި އޮންނަ ލޯވެންސްޓްރެސް 22 ހިމެނެ އެވެ. ފައިންލައިން، ރިއަލިސްޓިކް، ވޯޓާކުލަ، ބްލެކްވޯކް ނުވަތަ ނިއޯޓްރެޑިޝަނަލް ފަދަ ތަފާތު ސްޕެޝަލައިޒޭޝަންތައް ހުންނަ ތަފާތު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުން މިތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ. ސާފުތާހިރުކަމާއި ކޮލިޓީ އާއި އަމިއްލަވަންތަކަމަށް ގިޔާހީ ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދެއެވެ. ކޮންމެ ޓެޓޫއެއް ވެސް ފަރުމާކޮށް ތަންފީޒު ކުރަނީ ކަސްޓަމަރުގެ އެދުމާއި ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށެވެ. ޖިއާހީއިން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޕިއަރިންއަށް ހާއްސަ ފެންވަރުގެ ގަހަނާގެ އެކްސްކްލޫސިވް ލައިން އެއް ކަމަށްވާ ޖިއާޑާ އިލާޑޯ ލަގްޒަރީ ޕިއަރިން ވެސް ލިބެ އެވެ. ޖިއާހީގައި ޓެޓޫ ހަދަން ބޭނުންވާ ނަމަ އޮންލައިންކޮށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ބުކް ކޮށްލުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ލަފާ ހޯދޭނެ އެވެ.

**ވޯލްޑްސް އެންޑް ޓެޓޫ**
ވޯލްޑްސް އެންޑް ޓެޓޫ އަކީ ކްރީސް 3 ގެ ސްޓެއިންސްޓްރަސޭ 50 ގައި ޒަމާނީ އަދި ހިތްގައިމު ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. ދެ ބެއިން ކަމަށްވާ މާކޯ އާއި ފަބިއޯ 2010 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި މި ސްޓޫޑިއޯ އަކީ ޒިއުރިކްގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯގެ ގޮތުގައި ނަން ހޯދާފައިވާ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. ވޯލްޑްސް އެންޑް ޓެޓޫގައި ކުރީގެ ސްކޫލާއި އާ ސްކޫލާއި ރިއަލިސްޓިކް، ޑޮޓްވޯކް ނުވަތަ ޖިއޮމެޓްރިކް ފަދަ ތަފާތު ސްޓައިލްތައް ހިމެނެ އެވެ. މި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ދާއިމީ ހަ ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނާއި ރެގިއުލާ ގެސްޓް އާޓިސްޓުންނެވެ. ވޯލްޑްސް އެންޑް ޓެޓޫއަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭނެ އެކުވެރި އަދި ހިތްހަމަޖެހޭ މާހައުލަކަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދޭ ޓެޓޫއެކެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯއަކީ އިންސާފުވެރި އަގުތަކާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން ވެސް މަތީ ދަރަޖައަކަށް މަޝްހޫރު ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. ވޯލްޑްސް އެންޑް ޓެޓޫގައި ޓެޓޫ ހަދަން ބޭނުންނަމަ އޮންލައިންކޮށް އެޕޮއިންޓްމަންޓަކަށް އެދުމުން ނުވަތަ ގުޅައިގެން ވެސް އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދެވިދާނެ އެވެ.

**އުފަންވީ 1891 ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯ**
1891 ވަނަ އަހަރު އުފަންވި ޓެޓޫސްޓޫޑިއޯ އަކީ 1991 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޒިއުރިކްގައި ހުރި ލެޖެންޑަރީ ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. ކްރީސް 9 ގެ ބެޑެނާސްޓްރާސް 414 ގައި ހުންނަ މި ސްޓޫޑިއޯއަކީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ އާދައިގެ ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއެވެ. ބޯން 1891 ގެ ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯގައި ޓްރެޑިޝަނަލް، ޖަޕަނީސް، ޓްރައިބަލް ނުވަތަ ޕޯޓްރޭޓް ފަދަ ތަފާތު ސްޓައިލްތައް ހުރެ އެވެ. އެ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ދާއިމީ ހަތް ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނާއި ޔޫރަޕްގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގިނަ ގެސްޓް އާޓިސްޓުންނެވެ. 1891 ވަނަ އަހަރު އުފަންވި ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއަކީ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމާއި ކްރިއޭޓިވް އާޓިސްޓީ އަދި ޕެޝަނަލް ޑެޑިކޭޝަންގެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. ކޮންމެ ޓެޓޫއެއް ވަކިވަކިން ފަރުމާކޮށް ތަންފީޒު ކުރަނީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާ އެކީގަ އެވެ. ބޯން 1891 ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއަކީ ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ނަސޭހަތްތަކަށް ވެސް މަޝްހޫރު ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. ބޯން 1891 ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއިން ޓެޓޫ ހަދަން ބޭނުންނަމަ އޮންލައިންކޮށް އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް ހެދުމަށް ނުވަތަ އަމިއްލައަށް ގުޅައިގެން ވެސް ކުރެވޭނެ އެވެ.

Advertising

Brücke in Zürich.

    1    

Like ButtonI Like it!

Advertising