އެމްސްޓަޑަމްގެ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ލިސްޓު

އާ ޓެޓޫއެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ ބޭނުންވަނީ ކޮން ސްޓައިލެއް ނުވަތަ މޮޓިފެއްކަން މިހާރުވެސް ވިސްނިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެމްސްޓަޑަމްގެ ކޮން ޓެޓޫ އާޓިސްޓެއް އެންމެ ކަމުދަނީ ކޮން ޓެޓޫ އާޓިސްޓެއްކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ނެދަލޭންޑްސްގެ ވެރިރަށުގައި ތަފާތު ސްޓައިލްތަކާއި ޓެކްނިކްތަކަށް ހާއްސަ ހުނަރުވެރި އަދި ތަޖުރިބާކާރު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުން އެބަތިއްބެވެ. މިނިމަލިސްޓް، ރިއަލިސްޓިކް، ޓްރެޑިޝަނަލް ނުވަތަ ކުލަގަދަ ޓެޓޫއެއް ބޭނުންވިޔަސް، އެމްސްޓަޑަމްގައި ތިބާގެ އެދުންތައް ފުއްދައިދޭނެ ޓެޓޫ އާޓިސްޓެއް ހުންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. މި ބްލޮގް ޕޯސްޓުގައި އަޅުގަނޑުމެން މި ހުށަހަޅަނީ އެމްސްޓަޑަމްގެ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ތެރެއިން ފެންވަރު ރަނގަޅު، އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމަށް މަޝްހޫރު ފަންނާނުންގެ ލިސްޓެވެ.

1- ހެންކް ޝިފްމާޗަރ
ހެންކް ޝިފްމާޗަރަކީ ޓެޓޫ ގެ މަންޒަރެއްގައި ދިރިހުރި ލެޖެންޑެކެވެ. އޭނާ ވަނީ 1970 ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ޓެޓޫ ހަދާފައި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ކާޓް ކޮބެއިން، ލޭޑީ ގާގާ އަދި ރޮބީ ވިލިއަމްސް ފަދަ ތަރިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އޭނާގެ ސްޓައިލަކީ ޓްރެޑިޝަނަލް އެމެރިކަން އަދި ޖަޕާނު ޓެޓޫ އާޓުން އިންސްޕަޔާވެގެން ހަދާފައިވާ ސްޓައިލެއް ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ އަމިއްލަ ސިގްނޭޗާއެއް ވެސް އުފައްދައިފަ އެވެ. އޭނާ މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ވަރަށް ތަފްސީލުކޮށް ކުލަގަދަ ޓެޓޫތަކެއް ހަދާ، ގިނަ ފަހަރަށް ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭ ނުވަތަ ސިމްބޮލިކް މާނަތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ޓެޓޫތަކަށެވެ. ހެންކް ޝިފްމާޗަރ އޭނާގެ އަމިއްލަ ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއެއް އެމްސްޓަޑަމްގައި ހިންގަމުން އަންނައިރު، އެ ސްޓޫޑިއޯގެ ނަމަކީ ޝިފްމާޗަރ އެންޑް ވެލްދޯން ޓެޓޫއިންއެވެ. އޭނާ ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އޭނާގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޓެޓޫ އާޓްވޯކް ތައް ދައްކާލާ ޓެޓޫ މިއުޒިއަމެއް ވެސް އުފައްދައިފަ އެވެ.

2- އެންޖެލިކް ހައުޓްކޭމްޕް
އެންޖެލިކް ހައުޓްކޭމްޕަކީ ކުރީގެ ސްކޫލް ސްޓައިލަށް ހާއްސަ ޓެޓޫ އާޓިސްޓެކެވެ. 1920 އިން 1950 ގެ އަހަރުތަކުގެ ވިންޓޭޖް އެސްތެޓިކްސް، ހާއްސަކޮށް ޕިން އަޕް ގާލްސް، ސެއިލަރުން އަދި ސާކަސް މޮޓިފްސްގެ ނުފޫޒު އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑެވެ. އޭނާގެ ޓެޓޫތަކަކީ ރީތި، އަންހެން އަދި ނޮސްޓެލްޖިކް، ސާފު ލަފުޒުތަކާއި އުޖާލާ ކުލަތައް ހިމެނޭ ޓެޓޫތަކެކެވެ. އެންޖެލިކް ހައުޓްކޭމްޕް މަސައްކަތް ކުރަނީ ސެލޫން ސާޕެންޓް ޓެޓޫ ނަމަކަށް ކިޔާ އެމްސްޓަޑަމްގައި ހުންނަ އޭނާގެ އަމިއްލަ ސްޓޫޑިއޯގަ އެވެ. އަދި ގެލަރީތަކާއި ފޮތްތަކުގައި އޭނާގެ މަސައްކަތްތައް ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބު އާޓިސްޓެކެވެ.

3- ޖޭ ފްރީސްޓައިލް
ޖޭ ފްރީސްޓައިލް އަކީ ވަކި ސްޓައިލަކަށް ހަވާލު ނުކުރެވޭނެ އިނޮވޭޓިވް ޓެޓޫ އާޓިސްޓެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ރިއަލިޒަމް، ސާރިއަލިޒަމް، ޖިއޮމެޓްރިކް އަދި ވޯޓާކުލައިން ތަފާތު އެލިމެންޓްތައް އެއްކޮށް ހަންގަނޑުގައި ތަފާތު ކުރެހުންތައް އުފައްދައިފަ އެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ޓެމްޕްލެޓެއް ނުވަތަ ސްކޭޗެއް ނެތި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރާ އިރު، ހަށިގަނޑުގެ ފޯމާއި ފްލޯއަށް އިރުޝާދު ދެއެވެ. އޭނާގެ ޓެޓޫތަކަކީ ހިތްގައިމު، ޑައިނަމިކް އަދި އޮރިޖިނަލް ޓެޓޫތަކެކެވެ. ޖޭ ފްރީސްޓައިލް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެ ސިޓީގެ މެދުގައި ޒަމާނީ ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއެއް ކަމަށްވާ އިންކް ޑިސްޓްރިކްޓް އެމްސްޓަޑަމްގަ އެވެ.

Advertising

4- ކިމް-އަންހް ގުޔެން
ކިމް-އަންހް ގުޔެން އަކީ ޑޮޓްވޯކް ސްޓައިލަށް ހާއްސަ ހުނަރުވެރި ޓެޓޫ އާޓިސްޓެކެވެ. އޭނާ ބޭނުންކުރަނީ ހަމައެކަނި ކަޅު ކުލައިގެ އިންކް ކަމަށާއި ހަންގަނޑުގައި ކޮމްޕްލެކްސް ޕެޓާންތަކާއި ޝޭޕްތައް އުފައްދަނީ ވަރަށް ކުދި ކުދި ޑޮޓްތަކާ އެކު ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ޓެޓޫތަކަކީ ގުދުރަތާއި ރޫހާނީ އަދި ޖިއޮމެޓްރީއިން އިންސްޕަޔާކޮށްފައިވާ ޓެޓޫތަކެކެވެ. އެއީ މިނިމަލިސްޓް، ނަމަވެސް އެކްސްޕްރެސިވް އަދި އެއްބައިވަންތަ ބައެކެވެ. ކިމް-އަންހް ގުޔެން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޓެޓޫއަށް ލޯބިކުރާ އެންމެންނަށް ވެސް ހިތްގައިމު އަދި ރަހުމަތްތެރި ތަނެއް ކަމަށްވާ އެމްސްޓަޑަމްގެ ބޮންޓް އެންޑް ބްލައު ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯގަ އެވެ.

5. ޑެކްސް މޮއެލްކަރ
ޑެކްސް މޮއެލްކަރ އަކީ ރިއަލިޒަމްގެ ދާއިރާއިން ސްޕެޝަލައިޒްވެފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ޓެޓޫ އާޓިސްޓެކެވެ. ޕޯޓްރޭޓް، ޖަނަވާރު، ލޭންޑްސްކޭޕް ނުވަތަ އެހެނިހެން މާއްދާތައް ހަންގަނޑަށް ގެނެވޭނީ ނުހަނު ފުރިހަމަކަމާއި އަޑިންނެވެ. އޭނާގެ ޓެޓޫތައް ފެންނަނީ ފޮޓޯ ނުވަތަ ކުރެހުންތަކެއް ފަދައިން، ކުދިކުދި ޝޭޑްތަކާއި، ލައިފްލައިކް ކުލަތަކަކާ އެކުގަ އެވެ. ޑެކްސް މޮއެލްކާ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޓެޓޫ އިންޑަސްޓްރީގައި ޒަމާންވީ އާދަކާދައެއް އޮންނަ އާއިލާއަކުން ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށްވާ އެމްސްޓަޑަމްގެ ރޮޓާޑަމް އިންކް ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯގަ އެވެ.

 

Amsterdam in der dämmerung. Ein Kanal