ކޮލޯންގެ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ލިސްޓު

އާ ޓެޓޫއެއް ހޯދަން އުޅޭނަމަ މިހާރުވެސް ހޯދަން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ވިސްނިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ހަންގަނޑުގައި ވާ އާޓްވޯކް އަބަދު ވެސް ދެނެގަންނާނީ ކާކުކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ އެންމެ ރަނގަޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓެއް އިޚްތިޔާރު ކުރުމަކީ މޮޓިފް އާ އެއްވަރަށް މަދުވެގެން ވެސް މުހިންމު ކަމަކަށް ވާތީ، އެންމެ ފަހުން ޓެޓޫއާ މެދު ހިތްހަމަޖެހުން ލިބި ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެތީ އެވެ. އެކަމަކު އަމިއްލަ ސްޓައިލާއި ރަހައަށް ކޮލޯންއިން އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓެއް ހޯދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ޓަކައި މި މަސައްކަތް ކޮށް، ކޮލޯންގެ އެންމެ މޮޅު ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންގެ ޓޮޕް ލިސްޓެއް އެކުލަވައިލީ، އެ ފަންނާނުންނަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު، އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމްގެ ގޮތުން މަޝްހޫރު ފަންނާނުން. ކްލެސިކް، ރިއަލިސްޓިކް، މިނިމަލިސްޓް ނުވަތަ ކުލަގަދަ ޓެޓޫއެއް ބޭނުންވިޔަސް މިތަނުން ފެންނާނެ!

Advertising

1. ބްލެކް ޝީޕް ޓެޓޫ
ބްލެކް ޝީޕް ޓެޓޫ އަކީ 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮލޯންގެ މެދުގައި އޮންނަ މަޝްހޫރު ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. މި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ބްލެކްވޯކް، ޑޮޓްވޯކް، ޖިއޮމެޓްރީ، މަންޑަލާ، ޒީނަތްތެރިކަން، ރިއަލިޒަމް އަދި ވޯޓާކުލަ ފަދަ ތަފާތު ސްޓައިލްތަކަށް ހާއްސަ ހުނަރުވެރި ހަ ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނެވެ. ސްޓޫޑިއޯގެ މާހައުލަކީ ހަމަހިމޭން ކަމާއި އެކުވެރި މާހައުލެއް ކަމަށާއި ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑުތައް ވެސް މަތި ކަމަށެވެ. އިންޑިވިޖުއަލް އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓެޓޫއެއް ހޯދަން އުޅޭނަމަ ބްލެކް ޝީޕް ޓެޓޫގައި ރަނގަޅު ތަނަކަށް އާދެވިއްޖެއެވެ.

2. އިންކްކޮށްފައިވާ ހަންގަނޑު
އިންކްޑް ސްކިން އަކީ ކޮލޯން-އެހެރެންފެލްޑްގެ ޒަމާނީ އަދި ސާފު ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯގައި ކުރީގެ ސްކޫލާއި އާ ސްކޫލާއި ކޮމިކް، ކާޓޫން، ޓްރޭޝް ޕޮލްކާ، ލެޓާރިން ފަދަ ތަފާތު ސްޓައިލްތައް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނަކީ ތަޖުރިބާކާރު އަދި އާޓިސްޓިކް ގޮތުން ހުނަރުވެރި އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ އެދުމާއި ވިސްނުމަށް އިޖާބަދޭ ފަންނާނުންނެވެ. އިންކްޑް ސްކިން އަކީ ހިތްހަމަޖެހޭ އަދި ރަނގަޅަށް ނަސޭހަތްދޭ ތަނެކެވެ.

3- އާޓް އޮފް ޕެއިން
އާޓް އޮފް ޕޭން އަކީ 1999 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮލޯން-ޕޯޒްގައި ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯ އަކީ ރިއަލިސްޓިކް އަދި ތަފްސީލީ ޓެޓޫތައް ކުލަ ނުވަތަ ކަޅާއި ހުދު ކުލައިން ހަދާފައިވާ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނަކީ އެމީހުންގެ ފަންނުވެރިކަމުގެ މާސްޓަރުން ކަމަށާއި ޕޯޓްރޭޓް، ޖަނަވާރު، ލޭންޑްސްކޭޕް ނުވަތަ ފެންޓަސީ ފަދަ ކޮންމެ މޮޓިފެއް ވެސް ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އާޓް އޮފް ޕެއިން އަކީ ސާފުތާހިރުކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ކަސްޓަމަރުންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދޭ އެއްޗެކެވެ.

4- ރެޑް ސްޓާ ޓެޓޫ
ރެޑް ސްޓާ ޓެޓޫ އަކީ 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ ކޮލޯން-ނިޕްސްގެ ހިތްގައިމު އަދި ދަންނަ ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯގައި ޓްރެޑިޝަނަލް، ނިއޯ ޓްރެޑިޝަނަލް، ޖަޕަނީސް، ޓްރައިބަލް، މާއޯރީ ފަދަ ތަފާތު ސްޓައިލްތައް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ. ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނަކީ ހިތްގައިމު އަދި އުފެއްދުންތެރި ފަންނާނުން ކަމަށާއި ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަކިވަކިންނާއި ކުޅަދާނަކަމާއެކު ނަސޭހަތްތެރިވާ ކަމަށެވެ. ރެޑް ސްޓާ ޓެޓޫ އަކީ ހިތާއި ފުރާނަ ހިމެނޭ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ.

5- ފައިން ލައިން ޓެޓޫ
ފައިން ލައިން ޓެޓޫ އަކީ 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކަސްޓަމަރުން މަޖާކުރަމުން އަންނަ ކޮލޯން-ސުލްޒްގެ ރީތި އަދި ސްޓައިލިޝް ޓެޓޫ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. މި ސްޓޫޑިއޯއަކީ ކަޅު ކުލައިގެ ފައިން ލައިންތަކާއި މިނިމަލިސްޓް ޓެޓޫތަކަށް ހާއްސަ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ. ޓެޓޫ އާޓިސްޓުންނަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް އަދި ރަހަގަދަ ފަންނާނުން ކަމަށާއި ތަފްސީލަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދީގެން އާޓިސްޓިކް ޓެޓޫތައް ހަދާ ކަމަށެވެ. ފައިން ލައިން ޓެޓޫ އަކީ ސިމްޕަލް އަދި ރީތި މީހުންނަށް ހާއްސަ ސްޓޫޑިއޯއެކެވެ.

 

Kölner Dom sowie die Skyline von Köln.