Rotterdamdaky iň gowy tatbikat suratkeşleriniň iň ýokary sanawy

Rotterdam sungatdan we medeniýetden doly şäherdir. Bu hem tatbikat sahnasynda öz beýanyny tapýar. Rotterdamda dürli stilleri we tehnikalary ussatlyk bilen öwrenen zehinli we döredijilikli suratkeşler köp. Minimalist, realistik, däp-dessurly ýa-da reňkli surat gözleýän bolsaňyz- zerurlyklara laýyk suratsurat tapjakdygyňyza emin. Bu blog postunda sizi hökman tanamaly Rotterdamdaky iň gowy suratçylar bilen tanyşdyrarys.

1. Bobson ink
Bobson Ink , Rotterdamyň merkezinde 2010-njy ýyldan bäri bar bolan meşhur tatbikat studýonydyr. Gurluşykçy we eýesi Bobson realistik portretler we haýwanlaryň motifleri boýunça hünärmen bolan baýrakly tatbikatçy. Ol jikme-jikliklere uly üns berip işleýär we deride haýran galdyryjy sungat eserlerini döredýär. Bobsondan başga-da studioda ýene-de dört sany zehinli tatbikatçy işleýär. Olaryň her biri öz stiline eýedir. Geometrik şekillerden başlap mandalalara we karikaturalaryň gahrymanlaryna çenli her bir tagam üçin bir zat bardyr.

2. Ink etraby
Ink etrap, Rotterdam şäherinde 2017-nji ýylda açylan häzirki zaman we ýakymly tatbikat studýasy. Stadion arassaçylyk, hil we müşderileriň kanagatlandyrylmagyna uly ähmiýet berýär. Suratçylar dostlukly, hünärli bolup, size tatbikat saýlamaňyz barada şatlyk bilen maslahat bererler. Ink etrapçasy dotasiýa, garadepe, oňat, suwly reňkwe başga-da dürli stilleri hödürleýär. Şeýle-de bu ýerde deşikleri ýapyp ýa-da köne tatbikatlaryňyzy örtüp ýa-da ýakymly ysly tütetgileri ýapyp bilersiňiz.

3. Rouslan Tatýana
Rouslan Tattoo, Rotterdamyň demirgazygynda ýerleşýän, 2014-nji ýylda düýbi ownulan kiçijik we ýakymly tatbikat studýonydyr. Hojaýyny Rouslan tejribeli we hyjuwly tatbikatçy bolup, ol däp bolan ýapon tatbikatlary boýunça hünärmendir. Ol ýapon medeniýetine we taryhyna uly hormat goýup işleýär, ygtybarly we sazlaşykly çyzgylary döredýär. Rouslan Tatbikat – kiçijik ýa-da uly tatbikat almak isleseňiz-de, özüňizi oňaýsyz duýýan we güler ýüz bilen garşy alýan ýeriňizdir.

Advertising

4. Bunker tatbikaty
Bunker Tattoo — Rotterdamyň günortasynda ýerleşýän, 2009-njy ýylda esaslandyrylan sowatly we döredijilikli tatbikat studýony. Stadion Ikinji Jahan urşundan öňki bunkerde ýerleşýär, bu bolsa oňa deňsiz-taýsyz owadanlyk berýär. Tatbikatçy larynyň hemmesi örän zehinli we köp taraply bolup, köne mekdep, täze mekdep, neo-adatça, tire-taýpa, hat-ýazuw we başga-da köp dürli stilleri hödürleýär. Bunker Tatbikaty – köp gylyk-häsiýetleri we atmosferasy bolan studiýa, ol sizi lapykeç etmez.

5. Inkstitusiýa
Inkstitusiýa 1994-nji ýyldan bäri bar bolan Rotterdamyň iň gadymy we meşhur tatbikat studiolarynyň biridir. Stadion ýokary hilli, hünärli we arassaçylyk-gigiýena bilen tanalýar. Tatbikat suratkeşleriniň hemmesi örän tejribeli we ussat bolup, islän stiliňizi diýen ýaly amala aşyryp bilýär. Oňat setirlerden başlap, reňkli güllere çenli, realistik portretlere çenli ähli zat mümkindir. Inkstitusiýa – ýatdan çykmajak tatbikat tejribesini hödürleýän däp-dessury we klasy bolan studio.

Skyline von Rotterdam.