Köln şäherindäki iň gowy tatbikat çyzgylarynyň iň ýokary sanawy

Täze tatbikat gözleýän bolsaňyz, onda näme almak isleýändigiňizi eýýäm bilýänsiňiz. Ýöne siz deriňizdäki suratlary kimiň ölmezlik üçin ölmelidigini eýýäm bilýärmisiňiz? Dogry suratçy saýlamak iň bolmanda motifiň özi ýaly möhümdir. Sebäbi, galyberse-de, siz tatbikatyňyz bilen özüňizi oňmaly we ony buýsanç bilen hödürläp bilmeli. Ýöne siz Kölnede her bir stiliňiz we tagamyňyz üçin iň gowy tatbikat suratçysyny nädip tapýarsyňyz? Biz bu işi siziň üçin etdik we Kölnede iň gowy tatbikatçylarynyň baş sanawyny düzdük. Olar ýokary hilliligi, döredijilik ukyby we hünärleri bilen tanalýar. Klassiki, realistik, minimalist ýa-da reňkli surat almak isleseňiz şu ýerde taparsyňyz!

1. Gara goýun tatbikaty
Gara goýun tatbikaty , 2012-nji ýyldan bäri bar bolan Köln ýüregindäki meşhur tatbikat studýonydyr. Bu topar dürli stillerde hünärmen bolan alty sany zehinli tatbikatçydan ybarat bolup, olar garamat, nokat işi, geometriýa, mandala, bezeg, realizm we suwaryş reňkleri boýunça çykyş edýärler. Studiýadaky atmosfera rahat we dostlukly, arassaçylyk kadalary ýokary. Eger-de siz şahsyýet we ýokary hilli tatbikat gözleýän bolsaňyz, Gara goýun tatbikatynda dogry ýere geldiňiz.

2. Syýaly deri
Inked Skin – Köln-Ehrenfeld şäherindäki häzirki zaman we arassa tatbikat studýony. Ol 2014-nji ýyldan bäri müşderilerini begendirýär. Stadionda köne mekdep, täze mekdep, komik, karikatura, çöp polka, hat-ýazuw we has köp zat ýaly dürli stiller hödürlenýär. Suratkeşler tejribeli we sungat taýdan zehinli bolup, müşderileriniň isleglerine we pikirlerine jogap berýärler. Syýa derisi özüňi oňaýsyz duýýan we gowy maslahat berlen ýerdir.

3. Agyry sungaty
Art of Pain, Köln-Porz şäherinde 1999-njy ýyldan bäri bar bolan, döredilen tatbikat studýonydyr. Stadion reňkdäki ýa-da gara we ak reňkdäki realistik we jikme-jik tatbikatlary bilen tanalýar. Suratkeşler öz hünäri boýunça ussatbolup, portretleri, haýwanlary, landşaftlary ýa-da fantaziýalary islendik motifi amala aşyryp bilýär. Agyry sungaty arassaçylyga, howpsuzlyga we müşderileriň kanagatlandyrylmagyna uly ähmiýet berýär.

Advertising

4. Gyzyl Ýyldyz tatbikaty
Gyzyl Ýyldyz Tatbikaty Köln-Nippes şäherinde ýerleşýän ýakymly we tanyş tatbikat studýonydyr. 2008-nji ýyldan bäri müşderilerini begendirýär. Studioda Däp-dessur, Neo Traditional, Japanese, Tribal, Maori we başgalar ýaly dürli stiller hödürlenýär. Suratkeşler hyjuwly we döredijilikli bolup, müşderilerine aýratynlykda we başarnykly maslahat berýärler. Gyzyl Ýyldyz Tatbikaty – ýürek we jany bar studiýa.

5. Inçe hatly tatbikat
Fine Line Tattoo – 2016-njy ýyldan bäri müşderilerini jadygöýedýän Köln-Sülz şäherindäki owadan we owadan tatbikat studiýasy. Stadion gara ýa-da reňkdäki oňat hatlar we minimalist tatbikatlar boýunça hünärmendir. Suratkeşler hünärli we tagamly bolup, jikme-jikliklere uly üns berip, sungat tatbikatlaryny döredýärler. Fine Line Tattoo ýönekeý we owadan halaýanlar üçin studio.

 

Kölner Dom sowie die Skyline von Köln.