Amsterdamyň iň gowy tatbikat suratkeşleriniň iň ýokary sanawy

Eger siz täze tatbikat gözleýän bolsaňyz, onda haýsy stilde ýa-da motifde isleýändigiňizi eýýäm bilýänsiňiz. Ýöne Amsterdamdaky haýsy tatbikat suratkeşiniň saňa has gowy laýyk gelýändigini bilýärmiň? Gollandiýanyň paýtagtynda dürli stilde we tehnikada hünärmen bolan zehinli we tejribeli suratkeşler köp. Minimalist, realistik, däp bolan ýa-da reňkli tatbikat almak isleseňiz-de, Amsterdamda islegleriňizi ýerine ýetirip biljek tatbikatçy bolar. Bu blog postunda Amsterdamyň iň gowy suratçy suratkeşleriniň iň ýokary sanawymyzy hödürleýäris. Olar ýokary hilliligi, döredijilik ukyby we hünärleri bilen tanalýar.

1. Henk Şiffer
Henk Şifçaher — tatar sahnasynda janly rowaýat. Ol 1970-nji ýyldan bäri müňlerçe adamy, şol sanda Kurt Kobeýn, Lady Gaga we Robbi Uilýams ýaly meşhur adamlary suratlandyrýar. Onuň stilinde däp bolan amerikan we ýapon tatbikat sungatyndan ylham alsa-da, öz goluny hem işläp düzdi. Ol köplenç hekaýalary gürrüň berýän ýa-da göçme manyda manyly jikme-jik we reňkli tatbikatlary bilen tanalýar. Henk Şifçaher Amsterdamda öz tatbikat studiosyny dolandyrýar, oňa Şiffer we Weldhoen Tattooing diýilýär. Şeýle hem ol dünýäniň dürli künjeginden tatbikat suratlarynyň giň kolleksiýasyny görkezýän tatbikat muzeýini esaslandyrdy.

2. Anželýon Houtkamp
Anželýk Houtkamp – köne mekdep stilinde hünärmen bolan meşhur suratçy. Oňa 1920-50-nji ýyllaryň wintage estategi täsir edýär. Esasan hem pin-up gyzlar, deňizçiler, sirk motifleri. Onuň tatbikatlary owadan, aýal we nostalgik, arassa setirleri we parlak reňkleri bar. Anželýk Houtkamp Amsterdamdaky öz studiosynda işleýär. Oňa Salon ýylan tatbikaty diýilýär. Şeýle hem ol öz işini galereýalarda we kitaplarda çap eden üstünlikli suratkeşdir.

3. Jeý Freestyle
Jeý Freestyle belli bir stilde bellenilip bilinmejek innowasion suratçydyr. Ol deride özboluşly sungat eserlerini döretmek üçin realizmden, surrealizmden, geometrik we suwreňkden dürli elementleri birleşdirýär. Ol köplenç şablonsyz ýa-da eskizsiz işleýär, ýöne bedeniň görnüşine we akýan ugruna eýerýär. Onuň tatbikatlary haýran galdyryjy, dyngysyz we asyllydyr. Jeý Freestyle şäheriň merkezindäki häzirki zaman tatbikat studýasy bolan Ink etrap Amsterdamda işleýär.

Advertising

4. Kim-Anh Nguyen
Kim-Anh Nguyen nokat stilinde hünärmen bolan zehinli tatbikatçy. Ol diňe gara syýa ulanýar we deride köp sanly kiçijik nokatlar bilen çylşyrymly nusgalary we şekilleri döredýär. Onuň tatbikatlary tebigatdan, ruhy ýetişenlikden we geometriýadan ylham alýar. Olar minimalist, ýöne sazlaşykly we sazlaşykly. Kim-Anh Nguyen Amsterdamdaky Bont & Blauw Tattoo Studio-da işleýär. Ol ähli tatbikat söýüjiler üçin ýakymly we dostlukly ýerdir.

5. Dex Moelker
Dex Moelker – realizm boýunça hünärmen tejribeli suratçy. Ol örän takyk we çuňlukly deride portretleri, haýwanlary, landşaftlary ýa-da beýleki temalary getirip bilýär. Onuň tatbikatlary suratlara ýa-da suratlara meňzeýär, gizlin kölegesi we janly reňkleri bar. Deks Moelker Amsterdamdaky Rotterdam Ink Tattoo Studio-da işleýär. Bu maşgala tarapyndan dolandyrylýan iş tatbikat pudagynda uzak däp-dessurlara eýedir.

 

Amsterdam in der dämmerung. Ein Kanal