Frankfurt am Main-yň iň gowy tatbikat suratkeşleriniň iň ýokary sanawy

Eger siz täze tatbikat gözleýän bolsaňyz, onda näme etmek isleýändigiňiz barada eýýäm kelläňizde käbir pikirler bardyr. Ýöne siz deriňizdäki suratlary kimiň ölmezligi barada oýlanyp gördüňizmi? Dogry suratsuratçy saýlamak iň bolmanda motifiň özi ýaly wajypdyr. Sebäbi, galyberse-de, siz sizi uzak wagtlap begendirjek we gylyk-häsiýetiňizi beýan etjek netijäni isleýärsiňiz. Size karara gelmäge kömek etmek üçin Frankfurt am Main-da iň gowy tatbikat suratkeşleriniň iň ýokary sanawyny düzdük. Bu tejribe, stil, arassaçylyk we müşderileriň gözden geçirilişi ýaly dürli kriteriýalara esaslanýar. Aşakdaky studiýalara göz aýlaň we halaýan zadyňyzy tapyň!

1. Inkognito tatbikaty
Incognito Tattoo Frankfurtyň merkezinde 1994-nji ýyldan bäri bar bolan meşhur studiodyr. Bu ýerde 5 sany zehinli suratçy işleýär. Olar realizm, gara we gary, nokat ýa-da suw reňki ýaly dürli stiller boýunça hünärmendirler. Stadion her bir adamyň maslahatyna we ýakymly şertlerine uly ähmiýet berýär. Galyberse-de, müşderiler işiň ýokary hilini, otaglaryň arassalygyny we toparyň dostlukly işini wasp edýärler.

2. Gara tokaý yň tatbikaty
Gara tokaý tatbikaty Frankfurtyň Nordend şäherinde ýerleşýän häzirki zaman studýonydyr. 2016-njy ýylda döredildi. Stadionda däp-dessurlardan başlap, häzirki zaman tatbikatlaryna çenli dürli stiller hödürlenýär. Dört sany tatbikatsuratkeşiň hemmesi öz dizaýnlaryny döredýän ýa-da müşderileriň islegine eýerýän tejribeli suratkeşlerdir. Stadion arassaçylyk, ýakymly bezeg we adalatly bahalaryň ýokary kadalary bilen tanalýar.

3. Deriniň çuň sungaty
Skin Deep Art Sachsenhausen-de 2009-njy ýylda açylan kiçijik, ýöne oňat studýon. Stadion jikme-jikliklere uly üns berilýän realistik tatbikatlar boýunça hünärmendir. Bu iki tatbikatçy öz hünäri boýunça hojaýyn bolup, portretleri, haýwanlary ýa-da landşaftlary wepaly suratlandyryp bilýär. Stadion öz hünär maslahaty, rahat atmosferasy we kanagatlandyryjy müşderileri bilen ynandyrýar.

Advertising

4. Ýabany pişik dükany
Wildcat Store diňe bir tatbikat zallary däl. Şeýle hem ol Frankfurtda 1997-nji ýyldan bäri bar bolan deşilýän we şaý-sepler dükanydyr. Studioda tire, maori, mandala ýa-da komik ýaly dürli tatbikat stilleri hödürlenýär. Üç sany tatbikat suratkeşiniň hemmesi döredijilikli we ugurtapyjy bolup, müşderileriň her bir pikirine höwes bilen jogap berýärler. Stadion özüniň arassaçylyk şertleri, häzirki zaman enjamlary we oňat hyzmaty bilen haýran galýar.

5. Reňk meselesi tatbikat
Farbaffäre Tattoo 2018-nji ýylda esaslandyrylan Bornheim şäherindäki ýaş we dinamiki studio. Stadion köp hyjuw we ussatlyk bilen edilen reňkli tatbikatlar boýunça hünärmendir. Bu iki tatbikat suratkeşiniň ikisi-de öz pikirlerini amala aşyrýan ýa-da müşderilerden ylham alýan hyjuwly suratkeşlerdir. Stadion öz şahsy hyzmaty, şadyýan keýpi we joşgunly müşderileri bilen gol çekýär.

Frankfurter skyline in der dämmerung.

Oberhauzen iň gowy tatbikatçylarynyň iň ýokary sanawy

Eger siz täze tatbikat gözleýän bolsaňyz, onda näme etmek isleýändigiňiz barada eýýäm kelläňizde käbir pikirler bardyr. Ýöne sen suratlary deriňe kimiň goýmalydygy barada oýlanyp gördüňmi? Dogry suratsuratçy saýlamak, iň bolmanda, motifiň özi ýaly möhümdir. Sebäbi, netijede diňe bir owadan görünmän, eýsem arassaçylykly we howpsuz bolmalydyr.

Size karara gelmäge kömek etmek üçin, biz Oberhauzen şäherindäki iň gowy tatbikat suratkeşleriniň iň ýokary sanawyny düzdük. Bu bolsa öz studiolarynyň tejribesi, stili, reýtingi we bahasy ýaly dürli kriteriýalara esaslanýar. Elbetde, bu sanaw tükeniksiz däl we Oberhauzende başga-da köp gowy tatbikat suratkeşleri bar, ýöne bu size ilkinji gezek gözden geçirmäge we dogry ýoly saýlamaga kömek edip biler.

Ine, Oberhauzen şäherindäki iň gowy 5 tatbikat suratkeşimiz:

1. "Gara syýa" mata studýony
«Gara ink Tattoo Studio» Oberhauzen şäherindäki iň gadymy we meşhur studiolaryň biridir. 1998-nji ýyldan bäri eýesiniň we tatbikatçy Frankyň daş-töweregindäki topar her hili tatbikatlaryň hünärli we aýratyn maslahatyny hem-de ýerine ýetirilmegini hödürleýär. Kiçijik nyşan ýa-da uly portret almak isleseňiz-de, ony şu ýerde taparsyňyz. Stadion Realistik, Gara we Çal we reňkli tatbikatlar boýunça hünärmendir, emma beýleki stiller hem mümkindir. Bu ýerde arassaçylyk we iş häsiýetli işler ileri tutulyp, şonuň üçin diňe ýokary hilli reňkler we materiallar ulanylýar. Şeýle hem studiýa saglygy goraýyş bölümi tarapyndan sertifikatlaşdyrylýar we yzygiderli barlag geçirilýär. Bahalar tatbikatyň möçberine we tagallasyna baglydyr, ilkibaşdaky duşuşyk mugt we jedelsiz geçirilýär.

Advertising

2. Inkognito tatbikaty
Incognito Tattoo) — Oberhauzen şäheriniň merkezinde ýerleşýän häzirki zaman we döredijilik studýony. Bu ýerde dürli stiller boýunça hünärmen bolan dört ýaş we zehinli suratkeş işleýär. Mandala, haýwanýa-da, hat-ýazuw isleseňiz-de, bu ýerde islegiňiz amala aşar. Stadion özüňizi oňaýsyz duýýan şahsy we dostlukly şertlere uly ähmiýet berýär. Arassaçylyga hem örän çynlakaý garalýar. Şonuň üçin ähli enjamlar sterilizasiýa edilip, dezinfeksiýa edilýär. Harytlaryň bahasy adalatly we aýan, maslahatyň bahasy 20 ýewro barabardyr. Duşuşyk geçirilende tölenilýär.

3. Agyry tatbikaty sungaty
Art of Pain Tattoo) — Oberhausen-Sterkrade şäherinde ýerleşýän kiçijik, ýöne oňat studio. Bu ýerde diňe bir tatbikatçy işleýär, ýagny Aleks esasan dotwork, geometrik we tire-taýpa tatbikatlary boýunça hünärmen. Ol her bir müşderi üçin her bir tatbikaty aýratynlykda çekýär, isleglere we pikirlere jogap berýär. Stadion arassa we ýakymly, şonuň üçin Aleks hünäri boýunça işläp ýörkä dynç alyp bilersiňiz. Harytlaryň bahalary tatbikatyň möçberine we jikme-jikliginiň derejesine baglydyr, maslahat tölegsizdir.

4. Ralfyň tatbikaty
Tatbikat by Ralf) — Oberhausen-Osterfeld şäherinde ýerleşýän kiçijik studio. Ony Ralf dolandyrýar. Ralf tejribeli tatbikatçy. Ol 20 ýyldan gowrak iş alyp barýar. Ol köne mekdep, täze mekdep, komik ýa-da orsýet ýaly dürli stillerde ökdelik bilen çykyş edýär. Ol her bir müşderä aýratynlykda maslahat berýär we her bir tatbikaty özi çekýär. Stadion ýönekeý, ýöne arassa, arassaçylyk – bu ileri tutulýan ugurdyr. Bahalar arzan we adalatly, maslahat mugt.

5. Deriniň çuň sungaty
Skin Deep Art, Sandra tarapyndan dolandyrylýan Oberhausen-Lirichşäherinde täze bir studio. Sandra ýaş suratçy. Ol esasan suw reňkine, eskizine we hat-ýazuw tatbikatlaryna üns berdi. Ol parlak reňkler we dyngysyz setirler bilen häsiýetlendirilýän öz stilini işläp düzdi. Ol her bir müşderä aýratynlykda jogap berýär we her bir tatbikaty onuň islegine görä çyzýar. Stadion parasatly we döwrebap, arassaçylyga örän çynlakaý garalýar. Harytlaryň bahasy nahili we möçberine we tagallasyna görä dürli-dürli bolýar, maslahat tölegsizdir.

Bular Oberhauzen şäherindäki iň gowy 5 tatbikat suratkeşimizdi. Bu sanaw size gysgaça maglumat almaga, belki-de, arzuw edýän tatbikat suratkeşiňizi tapmaga kömek eder diýip umyt edýäris. Elbetde, Oberhauzende başga-da köp gowy tatbikat suratkeşleri bar. Biz bu ýerde hemmelere at dakyp bilmedik. Ine, şonuň üçin hem biz size karara gelmezden öň hemişe öz gözlegiňizi geçirmegi we birnäçe studiolara seretmegi maslahat berýäris. Sebäbi tatbikat almak ökünmeli däl ömürlik karardyr. Size kämil tatbikatyňyzy gözlemekde köp şatlyk we üstünlik arzuw edýäris!

Gasometer in Oberhausen.

Wenanyň iň gowy tatbikat suratkeşleriniň iň ýokary sanawy

Täze tatbikat gözleýän bolsaňyz, eýýäm kelläňizde käbir pikirler bardyr, ýöne heniz dogry suratçy tapmadyňyz. Tatbikat almak peşgeş bermek islemeýän hemişelik karardyr. Şonuň üçin islegleriňize we stiliňize laýyk tatbikat çyzgysyny saýlamak wajypdyr. Wenada dürli stilleri we tehnikalary ussatlyk bilen öwrenen zehinli tatbikatçylar köp. Olar däp-dessurlardan başlap, realistik, reňkden gara we ak reňklere çenli. Size saýlamaga kömek etmek üçin, biz Wenadaky iň gowy tatbikat suratkeşleriniň indiki suratlaryňyz üçin göz öňünde tutmak üçin iň ýokary sanawyny düzdük.

1. Aleks Neumi
Aleks Neumi – realistik portretler we haýwanlaryň motiwleri boýunça hünärmen meşhur suratkeş. Mariahilfer Straße-de "Gara we ak tatbikat" studiosynda işleýär we Sido, Buşido ýa-da Konçita Wurst ýaly köp meşhur adamlary suratlandyrýar. Onuň eserleri ýokary derejede jikme-jikligi we täsirli kölegesi bilen tapawutlanýar. Surata meňzeýän janly tatbikat almak isleseňiz, Aleks Neumie-de dogry ýere geldiňiz.

2. Anna Saks
Anna Saks – ýaş we zehinli suratçy. Ol özüniň reňkli we oýunly çyzgylary bilen tanalýar. Ol Währinger Straße şäherindäki "Tattoo Mania" studiosynda işleýär we komik, karikatura we pop sungatsektorlarynyň elementlerini birleşdirýän öz stilini işläp düzýär. Onuň motiwleri köplenç degişme, asylly we gylyk-häsiýetden doly bolýar. Eger siz öz şahsyýetiňizi beýan edýän şadyýan we döredijilikli tatbikat almak isleseňiz, Anna Sachse barmaly.

3. Daniel Meýer
Daniel Meýer tejribeli we köp taraply suratçy. Ol geometrik we abstrakt nusgalar boýunça hünärmendir. Ol Lerçenfelder Straße-de "Lowbrow Tattoo" studiosynda işleýär we galanlaryndan tapawutlanýan minimalist we owadan stiline eýe bolýar. Onuň eserleri köplenç tebigatdan, matematikadan ýa-da ruhy bitewülikden ylham alýar we çuňňur göçme manyda manysyna eýedir. Eger siz filosofiýaňyzy görkezýän estetiki we çylşyrymly tatbikat almak isleseňiz, Daniel Meýer siziň üçin dogry suratçydyr.

Advertising

4. Ewa Şatz
Ewa Şatz gül we botaniki motiwler bilen meşgullanýan tanymal we meşhur suratkeş. Ol Neubaugasse şäherindäki "Mint Club Tattoo" studiosynda işleýär we tebigatyň gözelligini suratlandyrýan has çylşyrymly we aýal stiline eýe bolýar. Onuň eserleri köplenç has çylşyrymly, jikme-jik we sazlaşykly bolup, bedene tebigy owadanlyk berýär. Tebigat bilen baglanyşygyňyzy görkezýän romantik we owadan surat almak isleseňiz Ewa Şatz şäherine barmaly.

5. Florian Santuş
Florian Santuş adatdan daşary ýapon motiwleri boýunça hünärmen bolan hormatlanýan we baýrakly suratçy. Gumpendorfer Straße-de "Horikitsune" studiýasynda işleýär we ýapon medeniýetini we taryhyny hormatlaýan ygtybarly we hormatlanýan stiline eýedir. Onuň eserleri köplenç uly göwrümli, reňkli we dyngysyz bolup, mertlik, hormat ýa-da söýgi baradaky wakany gürrüň berýär. Eger siz Ýaponiýa guwanýandygyňyzy beýan edýän güýçli we täsirli tatbikat almak isleseňiz, Florian Santus bilen habarlaşmalysyňyz.

Wiener Park im Herbst.

    1    

Like ButtonI Like it!

Advertising