Drezdeniň iň gowy tatbikatçylarynyň iň ýokary sanawy

Eger siz täze tatbikat gözleýän bolsaňyz, ony kärdeş we zehinli tatbikatçydan almak isleýärsiňiz. Ýöne siz şäheriňizdäki iň gowy tatbikat suratçysyny nädip tapýarsyňyz? Munuň bir usuly – dürli studiolaryň gözden geçirmelerine we portfellerine seretmekdir. Ýene-de bir usul — size kömek edeliň. Biz siziň üçin Drezden şäherindäki iň gowy suratçy suratkeşleriň iň ýokary sanawyny düzdük, olaryň tejribesine, stiline we müşderileriň kanagatlandyrylmagyna görä. Biziň maslahatlarymyz şulardyr:

1. Inkognito Tattoo Studio
Inkognito Tattoo Studio Drezdeniň iň gadymy we meşhur studiolarynyň biridir. 1994-nji ýyldan bäri ol öz müşderilerine realizmden başlap, köne mekdebe we mandala çenli dürli stillerde ýokary hilli tatbikatlary hödürleýär. Stadionda bäş sany tejribeli tatbikat çyzgy suratkeşi bar. Olaryň hemmesi her bir maslahat hödürleýär, müşderileriniň isleglerine we pikirlerine uýgunlaşmaga mümkinçilik berýär. Inkognito Tattoo Studio arassaçylyk we dostlukly hyzmaty bilen hem tanalýar.

2. Gara Älemgoşar tatbikaty
Gara älemgoşar tatbikaty reňkli we owadan tatbikatlar bilen meşgullanýan häzirki zaman we döredijilik studýonydyr. Komik motif, haýwanlaryň portreti ýa-da geometrik nusga almak isleseňiz-de, ony şu ýerde taparsyňyz. Stadionda dört sany zehinli tatbikatçy bar. Olaryň hemmesiniň öz stilleri bar we täze kynçylyklary höwes bilen çözýärler. Gara älemgoşar tatbikaty ýakymly atmosfera we müşderiler bilen gowy aragatnaşyk üçin uly ähmiýete eýedir.

3. Ýürek tatbikatynda ýabanylyk
Ýürek tatbikatynda ýabany – üýtgeşik bir zady gözleýän her bir adam üçin studio. Stadionda diňe bir tatbikat däl, eýsem deşilenler, şaý-sepler we suratlar hem hödürlenýär. Suratçy suratkeşleriň hemmesi öz çyzgylaryny döredip, tebigat, aýdym-saz ýa-da pop medeniýeti ýaly dürli çeşmelerden ylham alýan suratkeşlerdir. Ýürek tatbikatynda ýabany lyk – bu ýerde gylyk-häsiýetleriňizi beýan edip bilersiňiz.

Advertising

4. Deriniň çuň sungaty
Skin Deep Art realistik tatbikatlara üns berýän studio. Siz dogan-garyndaşlaryňyzyň, meşhur adamyň ýa-da haýwanyň suratyny almak isleseňiz-de, bu ýerde tatbikatlaryň jikme-jikliklerine we beýan edilşine haýran galarsyňyz. Stadionda üç sany suratçy bar. Olaryň ählisiniň köp ýyllyk tejribesi bar we hemişe öz ukyplaryny kämilleşdirýärler. Deriniň çuň sungaty – size sungat eserine meňzeýän tatbikat berýän studio.

5. Iňňäniň sungaty tatbikaty
Iňňäniň art tatbikaty köne mekdep ýa-da täze mekdep stilinde däp bolan tatbikatlar boýunça hünärmen bolan studiodyr. Goýy reňkli, arassa setirli, labyr, gül ýa-da ýuwutma ýaly klassyky motiwler bilen surat gözleýän bolsaň, dogry ýere geldiň. Stadionda iki sany tatbikatçy bar. Olaryň ikisi-de öz hünäri boýunça ussat bolup, soňky endiklere uýgunlaşdylar. Iňňäniň Art Tatbikaty – wagtlaýyn surat berýän studio.

 

Dresden.

Münhendäki iň gowy tatbikat suratkeşleriniň iň ýokary sanawy

Eger surat almak isleseň, Münhende saýlamak üçin zaýalanýarsyň. Şäherde stilde, hilde we atmosferada tapawutlanýan dürli tatbikat zallary hödürlenýär. Siziň gelen kararyňyzy aňsatlaşdyrmak üçin, biz siziň üçin Münhendäki iň gowy tatbikat suratkeşleriniň iň ýokary sanawyny düzdük. Bu biziň öz gözleglerimize, müşderileriň gözden geçirmelerine we güwäliklerimize esaslanýar. Elbetde, bu sanaw tapdan düşürilmeýär we Münhende barmaga mynasyp başga-da köp gowy tatbikat studiolary bar. Ýöne biziň gowy görýänlerimiz şulardyr:

1. Ybadathana Mýünhen Peýnirlemek / Tatbikat

The Tempel München Piercing & Tattoo Studio Mýunheniň iň meşhur we meşhur tatbikat studiolaryndan biridir. Ol merkezde Rozengeýmer Platzda ýerleşip, ýokary hilli hem-de adalatly bahalarda deşikleri we tatbikatlary hödürleýär. Stadionda fotorealistik, ýapon ýa-da däp bolan tatbikatlar ýaly dürli stiller boýunça hünärmen bolan birnäçe tejribeli we zehinli tatbikatçylar bar. Tibo bilen Jimmi studiýa ýyldyzlarynyň ikisi. Olar eýýäm halkara tatbikat ekspozisiýalarynda ençeme baýraklara mynasyp boldylar. Stadion hem örän arassa we arassa, diňe elýeterli materiallary ulanýar. Bu ýerde tatbikat alanyňyzda, deriňize hünärli we ýörite sungat eserini aljakdygyňyza ynamly bolup bilersiňiz.

Adres: Rozengeýmer Str. 70, 81669 Münih
Telefon: 089 41606868
Websahypa: http://www.tempel-muenchen.de/

2. Tatýan Anansi

Tattoo Anansi 2015-nji ýylda esaslandyrylan häzirki zaman we owadan gümrük tatbikat studiosydyr. Ol Eýnsteinstraße 149-yň owadan Haidhausen etrapçasynda ýerleşýär. Stadion öz halkara orsýeti bilen tapawutlanýar, sebäbi ol dünýäniň dürli künjeginden myhman tatbikatçylaryny öz sungatyny Münhende hödürlemäge yzygiderli çagyrýar. Tatbikat Anansi topary birnäçe ussatlardan ybarat bolup, olaryň ählisi ýokary derejede professionallygy we döredijilik ukybyny görkezýärler. Olar köne mekdepden başlap, realistik, nokat ýa-da suw reňkine çenli ähli stillerde ökdelik bilen işleýärler. Stadionyň esaslandyryjysy Pol Warganyň özi tejribeli tatbikatçy. Ol öz işi barada köp telewideniýede we radioda habar berdi. Stadion örän parlak we mähirli bolmak üçin niýetlenendir, müşderiler üçin ýakymly şertleri hödürleýär.

Adres: Eýnşteýnstr. 149, 81675 Münih
Telefon: 089 33039788
Websahypa: https://tattooanansi.de/
3. Reňkdarlyk

Farbenpracht Glockenbachviertel -de Dreimühlenstraße 33 -de kiçiräk, ýöne oňat surat studiýa. Ol 2008-nji ýylda Andrik tarapyndan açyldy we şondan bäri Miriam bilen bilelikde dolandyrylýar. Bu iki tatbikatçy grafiki çyzgylaryň we illýustrasiýalaryň täsirine düşüp, adatça bolmaýan we döredijilik stiline eýe bolýar. Olar reňkler bilen işleşmegi gowy görýärler, müşderileri üçin janly we asyl tatbikatlary döredýärler. Kiçi ýa-da uly motifler, geometrik ýa-da oýunly bolsun, her bir isleg reňkdäki ody bilen ýerine ýetirilýär. Stadion örän ýakymly we şahsy mebelbolup, müşderilere gowy maslahatlar berýär. Ondan başga-da, studioda köplenç öz stillerini getirýän dürli ýurtlardan gelen myhman tatbikatçy artistleri kabul edilýär.

Adres: Dreimühlenstraße 33, 80469 Münih
Telefon: 089 18922545
Websahypa: https://farbenprachttattoo.de/
4. Tertipsizlik ekipažy

Chaos Crew — 300 inedördül metr meýdany bolan Mýonşyň iň uly tatbikat studiolarynyň biridir. Ol Maksvorstadt etrabynda Schleißheimer Straße 194-nji ýylda ýerleşýär. Stadion 1999-njy ýylda döredildi we şondan bäri Münhen tatbikat sahnasynda hemişelik instituta öwrüldi. Stadionda dürli suratkeşleriň işleýän birnäçe otaglary bar. Olaryň her birinde öz stilleri we ünsleri bar. Köne mekdep, täze mekdep, realistik, tire-taýpalar ýa-da komik - tertip-düzgün ekipažynda her kim dogry tatbikat suratkeşini tapar. Stadion örän döwrebap we arassa enjamlaşdyrylyp, müşderiler üçin dynç alyş we dostlukly şertleri hödürleýär. Mundan başga-da, studioda başga hyzmatlar hem hödürlenýär, meselem, hemişelik ýasama, lazerli tatbikaty aýyrmak ýa-da deşmek.

Adres: Schleißheimer Str. 194, 80797 Münih
Telefon: 089 30768686
Websahypa: https://www.chaoscrew.org/

 

Theater in München.

Advertising

    1    

Like ButtonI Like it!

Advertising