Dusseldorfdaky iň gowy tatbikat suratkeşleriniň iň ýokary sanawy

Täze tatbikat gözleýän bolsaňyz, eýýäm haýsy stilde bolmak isleýändigiňizi bilýänsiňiz. Ýöne Dusseldorfdaky haýsy tatbikat suratkeşiniň saňa has gowy laýyk gelýändigini bilýärmiň? Şäherde dürli stilde we tehnikada ökde zehinli we tejribeli suratkeşler köp. Minimalist, realistik, däp bolan ýa-da reňkli tatbikat almak isleseňiz-de, bu ýerde dusseldorfdaky tatbikat arzuwyňyzy amala aşyryp biljek iň gowy tatbikat suratkeşleriniň iň ýokary sanawyny taparsyňyz.

1. Aleks Anwil tatbikaty
Aleks Anwil realistik we giper-realistik tatbikatlar boýunça hünärmen bolan baýrakly suratçy. Ol deride suratlara meňzeýän gara hem ak hem-de reňkli motifleri suratlandyryp bilýär. Onuň eserleri jikme-jik, janly we çeper beýan edilýär. Ol köne şäherdäki öz studiosynda Aleks Anwil tatbikatyny suratlandyrýar. Ol ýerde beýleki zehinli suratkeşleri hem işe alýar.

2. Inkarnasiýa
Inkarnasiýa — Düsseldorf şäherinde 1997-nji ýyldan bäri bar bolan meşhur tatar studýasy. Bu ýerde birnäçe tatbikatçylar işleýärler. Olar dotwork, geometriýa, mandala, suw reňki, neo-adatça we has köp zatlar ýaly dürli stilleri hödürleýärler. Stadion arassaçylyga, hiline we şahsyýetine uly ähmiýet berýär. Her bir müşderä jikme-jik maslahat berilýar we öz islegine görä özboluşly çyzyk alýar.

3. Gara tolkunly tatbikat
Black Tide Tattoo — Düsseldorf-Flingern şäherinde ýerleşýän, ady belli suratçy Daniýel Gensç tarapyndan esaslandyrylan häzirki zaman we owadan tatbikat studýony. Ol ýapon tatbikatlary boýunça hünärmendir. Ol bu tatbikaty jikme-jikliklere we däp-dessurlara hormat goýmaga uly üns berip çyzýar. Onuň şygryýetleri güýçli, sazlaşykly we reňkli. Ol iň gowy şypa berýän ýokary hilli reňkler we iňňeler bilen işleýär.

Advertising

4. Iňňäniň sungaty tatbikaty
Iňňäniň Art Tattoo , tejribeli suratçy Marko tarapyndan esaslandyrylan Düsseldorf-Bilk şäherinde ýerleşýän ýakymly we dostluk suratçy studio. Ol köne mekdep, täze mekdep, komik, karikatura we hat-ýazuw ýaly dürli stillerde ussatlyk bilen çykyş edýär. Ol elmydama köp hyjuw we degişlilik bilen täze pikirlere, kynçylyklara we tatbikatlara açykdyr. Şeýle-de ol deşip, şaý-sepleri hödürleýär.

5. Agyry tatbikaty sungaty
Art of Pain Tattoo — zehinli tatbikatçy Kris tarapyndan dolandyrylýan Düsseldorf-Oberkassel şäherindäki professional we döredijilikli tatbikat studýony. Ol realistik portretler boýunça hünärmen bolup, ony uly takyklyk we söz bilen suratlandyrýar. Ol meşhur adamlary hem-de şahsy suratlary şablon hökmünde ulanyp bilýär. Ol ýokary hilli materiallar bilen işleşýär we studioda ýakymly atmosfera üns berýär.

Wolkenkratzer in Düsseldorf