ᠯᠦᠲ᠋ᠧᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠃

ᠯᠦᠲ᠋ᠧᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠴᠡ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠯᠦᠲ᠋ᠧᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠂ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠯᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠠ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠦᠵᠡᠯ ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠯᠠᠪ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠴᠡᠭᠡ ᠳᠦ ᠳᠣᠭᠢᠷᠬᠠᠰᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠸᠧ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠯᠦᠲ᠋ᠧᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

1. ᠪᠣᠪᠧᠷᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠤᠰᠤ᠃
ᠪᠧᠰᠺᠦ᠋ ᠪᠣᠯ ᠯᠦᠲ᠋ᠧᠳᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠂ イーアーᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠧᠰ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠰᠣᠴᠢᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠯ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠪᠧᠰᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠭᠧᠦᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠩᠾᠧᠯᠦᠢᠸᠧ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠺᠠᠷᠲ᠋ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

2. ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠣᠷᠣᠨ᠃
ᠮᠧᠶ ᠱᠦᠶ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠯᠦᠲ᠋ᠧᠳᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠣ ᠦᠢ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ イーアキ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠃ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠃ ᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠨᠦᠬᠡ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃

3. ᠯᠦᠰᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
ᠷᠦᠰᠧᠯᠦᠨ ᠲᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠣᠯ ᠯᠦᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠂ イーアエ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠷᠦᠰ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ Rouslan ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠃

Advertising

4. ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠃
ᠪᠠᠩᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠯᠦᠲ᠋ᠧᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠣᠶᠣ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠲᠥᠰᠦᠪ ᠲᠡᠶ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠂ イーᠣケ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠨᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠠᠢ᠌ᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠣᠯᠭᠣᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠦᠷ ᠲᠤᠩ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠥᠯᠥᠭ᠍ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠃ ᠪᠠᠩᠺ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ᠌ᠲᠠᠳ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃

5. ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ᠃
ᠢᠨᠺᠰᠲ᠋ᠧᠲ᠋ᠧᠷᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠯᠦᠲ᠋ᠧᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ 1994 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠤᠩ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠂ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠴᠥᠮ ᠪᠣᠯᠣᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠢᠨᠺᠰᠲ᠋ᠧᠲ᠋ᠧᠷ ᠪᠣᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠠ ᠠᠩᠭᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

Skyline von Rotterdam.