ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠃

ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠴᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠲᠠ ᠯᠠᠪ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

# ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠯᠡᠯ ( ᠬᠣᠷᠢᠮ )

ᠡᠨᠡ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠥᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨᠠᠬᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠸᠠᠯᠦᠢᠨ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠲᠠᠲ᠋ᠠ ᠲᠣᠣ ( Valentinn Tata u ) ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠶ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠶ ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ **Blacwoork*ᠪᠠ *Contee Taory Tattoos*ᠶᠢᠨ ᠹᠠᠨᠽ ᠡᠨᠳᠡ ᠵᠥᠪ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨ ( ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ) ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠦᠨᠦᠭᠲᠦ ᠪᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠶ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ Instagam ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ ᠮᠦᠯᠧ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ 46A ᠂ 13349 ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠃

Advertising

ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ 12:00 ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠶ ᠶᠢᠨ 8:00 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 030 45088510 ᠃

ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠰᠢᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ info@thechamberberlin.com ᠃

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠄ https://www.thechamberberlin.com/

# ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ ( ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠺᠧᠷᠨ )

ᠮᠦᠭᠸᠢᠰᠲ᠋ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠬᠠᠲᠤᠯ ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ ᠃ ᠪᠤᠲᠠᠲᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠤᠭ ᠨᠤᠪᠰᠢ ᠪᠤᠷᠺᠠ ** ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ * * * ᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ * *᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ **ᠪᠤᠶᠤ **ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ * ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠶ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠵᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠥᠯᠬᠥᠮ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠳᠦ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠯᠠᠪ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ ᠯᠦᠲ᠋ᠧᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ 20 ᠂ 12043 ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠃

ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 10 ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠣᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃

ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 0173 6562583 ᠃

ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠰᠢᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ mugshottattooberlin@gmail.com ᠃

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠄ https://www.mugshottattoo.de/

## Unikat Berlin (Neukölln)

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠺᠧᠷᠨ ᠦ Uniiat ᠳᠤ ᠲᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠣᠲᠣᠭᠠᠳᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ Uniiat ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠸᠧᠰᠧᠷᠲ᠋ᠧᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠶ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠢᠵᠠᠶ ᠃ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ * ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ 〈 ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠡᠴᠡ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠶᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ Uniiat ᠪᠧᠷᠯ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠪᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃

ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ ᠸᠧᠶ ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ 53 ᠂ 12045 ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠃

ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ 12:00 ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠶ ᠶᠢᠨ 8:00 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 030 62901177 ᠃

ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠰᠢᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ info@unikatberlin.com ᠃

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠄ https://www.unikatberlin.com/

# ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ( ᠺᠷᠣᠽᠢᠪᠧᠪᠧᠭ )

ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠯᠬᠥᠮ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠄ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠯᠢᠩᠪᠧᠷᠯᠢᠨ **ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ** ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ ᠣᠯᠠ ᠨᠢᠩ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ 195 ᠂ 10999 ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠃

ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ᠄ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯᠠᠬᠢ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ 12 ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠢ ᠶᠢᠨ 7 ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ 12:00 ᠠᠴᠠ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 6:00 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 030 61651222 ᠃

ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠰᠢᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ info@omenberlin.com ᠃

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦᠷᠲᠡᠬᠡ  https://www.omenberlin.com/

ᠳᠣᠣᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ( ᠺᠷᠣᠶᠢᠽᠪᠧᠭ )

ᠭᠦᠢᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠰᠤ ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠃ ᠯᠦᠺᠠᠰ ᠳᠣᠣᠨᠠ ( Lucas ᠳ᠋ᠠᠨ ) ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠲᠡᠭ ᠲᠡᠢ ᠃ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠴᠣᠯᠭᠣᠷᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠰ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠣᠭᠴᠠᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠨᠴᠡ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠲ᠋ᠧᠯᠧᠷ ᠳ᠋ᠠᠨᠧᠷ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠹᠠᠨᠽᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠶ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃

ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ ᠺᠷᠠᠳᠧᠨᠺᠧᠷ ᠰᠲ᠋ᠷᠠᠺᠢ 9ae 9a ᠂ 10997 ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠃

ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ᠄ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ 12:30 ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠶ ᠶᠢᠨ 8:00᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 11:30 ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠣᠶ ᠶᠢᠨ 7:00 ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 030 28614665 ᠃

ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠰᠢᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ info@atelier-dauner.com ᠃

ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠄ https://www.atelier-dauner.com/

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ( ᠺᠷᠣᠽᠢᠪᠧᠪᠧᠭ )

ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠂ ᠹᠢᠯᠢᠫ ᠺᠠᠢ ᠹᠧᠶ ᠺᠠᠶ ᠹᠧᠶ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ( ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ) ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠯᠪᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠳᠠᠩ ᠴᠣᠯᠭᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠳᠠᠰᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭ᠍ᠴᠦ ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠵᠠ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠥᠨᠥᠳᠦᠷ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠹᠠᠨᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠦ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠭᠣᠶᠣ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠭᠧᠦᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠲᠡ ᠬᠣᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠢ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠺᠷᠣᠽᠢᠪᠧᠭ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠰᠢᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠡᠶ ᠃

ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ ᠯᠠᠶ ᠰᠢᠩᠪᠧᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ 61a ᠂ 10999 ᠪᠧᠷᠯᠢᠨ ᠃

ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠄ ᠪᠣᠯᠵᠣᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠃

ᠡᠯᠧᠺᠲ᠋ᠷᠣᠨ ᠰᠢᠦᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ these.rotten.days@gmail.com ᠃

Instagram: https://www.instagram.com/theserottendays/

Bild von der Oberbaum Brücke in Berlin.

ᠮᠧᠶ ᠾᠧ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠤᠷᠲ᠋ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠶᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠠ ᠬᠡᠨ ᠴᠢᠨᠦ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠦ ? ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠦᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠣᠷᠲ᠋ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠃ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠠᠢ !

1. ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠃
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠤᠷᠲ᠋ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠂ アケケエ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠥᠩᠭᠡ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠷ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠢ ᠲᠤᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠂ ᠥᠷᠥᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠥᠯᠬᠥᠮ ᠦᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠶ ᠃

2. ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠶ ᠰᠢᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠃
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠣᠶ ᠰᠢᠭᠤᠶ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯ ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠤᠷᠲ᠋ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ イーアカ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠲᠤ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃

3. ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠃
ᠰᠺᠢᠨᠳ᠋ ᠳ᠋ᠧᠷ ᠪᠣᠯ ᠰᠠᠺᠰᠧᠨ ᠬᠤᠤᠰᠧᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠂ イーᠣケ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠂ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠂ ᠬᠥᠩᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠪᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

Advertising

4. ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ᠃
ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ アケケキ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠹᠷᠠᠨᠺᠹᠤᠷᠲ᠋ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠂ ᠮᠠᠤ ᠯᠢ ᠂ ᠮᠠᠨᠲ᠋ᠦᠢᠸᠧᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠱᠣᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠦᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠷᠥᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠬᠥᠴᠡᠯ ᠂ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠵᠡᠶ ᠃

5. ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠃
ᠹᠠᠪᠧᠺᠹᠷᠦ᠋ ᠪᠣᠯ ᠪᠥᠸᠧᠨ ᠬᠠᠶᠮᠦ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ イーアク ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃

Frankfurter skyline in der dämmerung.

ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠬᠤᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠶᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠦ ? ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠦᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠲᠤᠩ ᠭᠣᠶᠣ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠣᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠣᠪᠧᠷᠤᠰᠧᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠂ ᠳᠡᠰ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠣᠪᠣᠭ ᠬᠤᠤᠰᠤᠨ ᠰᠧᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠦᠭᠴᠦ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠵᠥᠪ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠡ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠬᠤᠤᠰᠧᠨ ᠳᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 5 ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠄

1. ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠮᠧᠺᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ᠃
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠣᠪᠣᠭᠲᠤ ᠬᠤᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ アケケク ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠂ ᠥᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠹᠷᠠᠺ ᠤᠨ ᠪᠥᠯᠬᠥᠮ ᠦᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ᠍ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠪᠦᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠢᠬᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠥᠩᠭᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠷᠣᠰᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠢ᠌ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠦᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠃

Advertising

2. ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠃
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠣᠪᠧᠷᠧᠰᠧᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠠ ᠮᠠᠨᠲ᠋ᠦᠢᠯᠦᠸᠧ ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠪᠦᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠪᠠ ᠨᠦᠬᠦᠷᠰᠡᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠢ ᠲᠤᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠴᠤ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠲᠥᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠢᠯᠡ ᠲᠣᠳᠣ ᠂ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠳᠠᠯ ᠨᠢ 20 ᠧᠦᠢᠷᠦᠫᠡ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠂ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

3. ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠃
ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ Oberhusosen-Sterkee ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠡᠨᠳᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠶᠠᠯᠢᠺᠰ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠭᠧᠦᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠷᠣᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠷᠣᠰᠣᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢᠳ ᠪᠥᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠ ᠠᠯᠧᠫ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠶᠡᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃

4. ᠯᠠᠷᠹ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ᠃
Tattoo Raly ᠪᠣᠯ Oberhau Ostereld ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠢ ᠿalf ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠷᠠᠯᠹ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ イー ᠭᠠᠷᠤᠶ ᠵᠢᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠱᠣᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮᠬᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠭᠤᠤᠯᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ᠃ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠢᠮᠳᠠ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢ ᠂ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃

5. ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠃
Skiinn Deep Art ᠪᠣᠯ Oberhaor ᠯᠧᠷᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠢ ᠰᠠᠨᠧᠳ᠋ᠧᠷᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠰᠠᠩᠳ᠋ᠯᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠂ ᠪᠣᠷᠣ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠮᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠲᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠤᠭ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠪᠠ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠩᠭᠦᠢ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠥᠭ᠍ᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠦᠭᠡ ᠲᠤᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠲᠤᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ᠃ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠯ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃

ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠣᠪᠧᠷᠤᠰᠧᠨ ᠦ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ 5 ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠣᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠣᠪᠣᠭ ᠬᠤᠤᠰᠤᠨ ᠰᠧᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠡᠨᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ ? ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠢ ᠭᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠬᠠᠳᠤᠯ ᠪᠠ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ !

Gasometer in Oberhausen.

ᠸᠢᠶᠧᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠣᠪᠢᠯᠠᠩ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠶᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠪᠠᠭ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠴᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠢ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠸᠢᠶᠧᠨᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠴᠤ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠦᠭᠡ ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠸᠢᠶᠧᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃

1. ᠶᠠᠯᠢᠺᠰ ᠨᠤᠶᠢᠮᠢ᠃
ᠶᠠᠯᠢᠺᠰ ᠨᠤᠶᠢᠮᠢ ( ᠠᠯᠧᠨᠢᠮᠢ ) ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠠᠷᠺᠠᠢᠯᠧᠷ Straze ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ X Busshhio ᠪᠤᠶᠤ Conchhta ᠸᠢᠰᠲ᠋ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠰᠢᠭ ᠂ ᠴᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠴᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠶᠠᠯᠢᠺᠰ ᠨᠤᠶᠢᠮᠢ ᠃

2. ᠠᠨᠨᠠ ᠰᠠᠺᠰ᠃
ᠠᠨᠨᠠ ᠰᠠᠺᠰ ( ᠠᠨᠨᠠ ᠰᠺᠠ ᠰᠺᠠᠺᠧ ) ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠸᠢᠷᠦᠢᠨᠭᠧᠷ Wterer Straz ᠶᠢᠨ 《Tattooo ᠮᠧᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠺᠠᠷᠲ᠋ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠫᠦᠫᠦ᠋ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠲᠡᠶ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠳᠡᠭᠡᠨ ᠶᠦᠮᠦᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠠ ᠠᠨᠨᠠᠰᠠᠺᠰ ᠲᠤ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

3. ᠳ᠋ᠠᠨᠨᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠶᠢᠶᠧ ᠃
ᠳ᠋ᠠᠨᠨᠢᠶᠧ ᠮᠠᠶᠢᠶᠧ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠭᠧᠦᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠶᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠯᠧᠷᠠᠺᠧᠨᠧᠧᠯᠧᠷ ᠰᠲ᠋ᠠᠷᠠᠺ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ Lobbow Tattoo 》 ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠂ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠂ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠳ᠋ᠠᠨᠨᠢᠶᠧᠶᠢᠶᠧ ᠪᠣᠯ ᠴᠢᠨᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

Advertising

4. ᠢᠸᠠ ᠱᠠᠽᠢ ᠃
ᠢᠸᠠ ᠱᠠᠽᠢ (Eva Eav Schatz) ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠭᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ Nebbagass ᠶᠢᠨ 《 ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠺᠯᠦᠢᠪ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 》 ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠦᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ᠂ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠶᠤ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠷᠤᠮᠠᠨᠲ᠋ᠢᠭ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠠ Eva Schatatz ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

5. ᠹᠷᠦᠷᠢ ᠠᠨ ᠰᠠᠩᠲᠤᠰ᠃
ᠹᠯᠤᠷᠢ ᠠᠨ ᠰᠠᠩᠲᠤᠰ (ᠹᠯᠦ᠋ᠷᠠ ᠰᠸᠲ᠋ᠧᠷ s ) ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠬᠦ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠧᠮᠫᠨᠧᠷ Strazer ᠳᠤ 《H ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠲᠦᠳᠬᠡᠭᠦ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠨᠲᠦᠳᠬᠡᠭᠦ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠵᠢᠭᠤ ᠂ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠦᠰᠦ ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠶ ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠠ ᠹᠷᠦᠷᠢ ᠠᠨ ᠰᠠᠩᠲᠤᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

Wiener Park im Herbst.

    1    

Like ButtonI Like it!

Advertising