ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠶᠠᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠂ ᠲᠠ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ ᠢ ᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠦ ? ᠬᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠶ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠠ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠦᠵᠡᠯ ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠂ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠯᠠᠪ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠸᠧ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠢᠳᠡ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠶ ᠃

1. ᠾᠧᠩᠺ ᠾᠧᠹ ᠮᠠᠾᠧ ᠃
ᠬᠠᠨᠺᠧ ᠰᠢᠹ ᠮᠠᠾᠧ ᠪᠣᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠷᠣᠰᠣᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠃ アケキᠣ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠶ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠺᠦᠷᠲ᠋ ᠺᠣᠪᠦᠢᠩ ᠂ Laady Gagaga ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠯᠦᠸᠧᠪᠢ ᠸᠢᠯᠯᠢᠶᠠᠮᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠪᠠᠭᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠨᠢ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠠᠢ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠤᠳᠭ᠋᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠾᠧᠨᠺ ᠰᠧᠺᠹᠧᠹᠧᠷ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠵᠦ ᠂ Scc Vhhiffachhr&eldhon Tatoing᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠮᠦᠽᠧᠶ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠶ ᠃

2. ᠠᠨ ᠴᠢᠯᠢᠺ ᠬᠤᠤᠲ᠋ ᠺᠠᠨᠲ᠋ᠣᠫᠦ᠋᠃
ᠠᠨᠭᠧᠯᠧᠰ Houtkap ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ アケイー ᠣᠨ ᠠᠴᠠ アケオᠣ ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠮᠠ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠯᠬᠥᠮ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠂ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ᠌ᠴᠦᠳ ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠠᠪᠰᠠᠷ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠰᠣᠷᠭᠣᠭ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠠᠨᠭᠭᠧᠯᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ Houtkap ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ ᠃ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠧᠷᠯᠧᠨ Snrpet Tatoo ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠩᠭᠢᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃

3. ᠵᠧᠦ ᠵᠢᠶᠧ ᠯᠦᠨ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠲᠡᠶ ᠤᠮᠪᠠᠯᠲᠠ ᠃
ᠵᠧᠷᠰ ᠹᠧᠰᠲ᠋ᠧᠯ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ ᠣᠨᠴᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠲᠡᠶ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠪᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠧᠦᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠳᠴᠡᠶ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠪᠡᠰᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠰᠣᠴᠢᠭᠠᠮ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠤᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠧᠷᠰᠲ᠋ᠧᠷ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

Advertising

4. ᠷᠤᠸᠠᠨ ᠵᠢᠨ ᠶᠢᠩ᠃
ᠺᠢᠮ ᠠᠨᠢ Nguoe ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠴᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠲᠠᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠪᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠵᠢᠨ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠭᠸᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠦᠵᠡᠯ ᠮᠥᠨ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠺᠢᠮ ᠠᠨᠨᠠ Nguue ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ B ont&auww ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

5. ᠳ᠋ᠧᠺᠰ ᠮᠤᠤᠷᠺ᠃
Dex Moelker ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠷᠬᠡ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠦᠨᠴᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠡᠰᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠳ᠋ᠧᠹ ᠮᠧᠯᠺᠧᠷ ᠠᠮᠰᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠯᠦᠲ᠋ᠧᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠳᠦ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠪᠥᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

 

Amsterdam in der dämmerung. Ein Kanal