ᠳ᠋ᠧᠸᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠶᠠᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠣᠪᠠᠭ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠂ ᠲᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠨᠬᠦ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠴᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ ? ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠪᠠ ᠪᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ ᠄

1. ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ᠃
ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠳ᠋ᠧᠸᠢᠰᠲ᠋ᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ アケケエ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠦ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠶ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠠᠲ᠋ᠠᠯᠢᠶᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠦᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠥᠬᠥᠷᠰᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠶ ᠃

2. ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠃
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠋ᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠧᠦᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ ᠢ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠲᠠ ᠪᠦᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠦᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠶ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠥᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠾᠦᠩ ᠬᠤᠩ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠶ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠲᠡᠶ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠃

3. ᠬᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠃
ᠸᠢᠯᠳᠧ Heart Tattoo ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠦᠬᠡ ᠂ ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠦᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠴᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ  ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠮᠡᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ  ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠢ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠴᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

Advertising

4. ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠃
ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠂ ᠡᠨᠳᠡ ᠲᠠ ᠪᠦᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠦᠷ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠦᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠰᠢᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠶ᠎ᠡ ᠃

5. ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠬᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠃
ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠶᠠᠭ ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠠᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠂ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠠᠪᠰᠠᠷ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠪᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ( ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠭᠤᠤᠷᠰᠤ ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ) ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠂ ᠲᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠢ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠨᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠶ᠎ᠡ ᠃

 

Dresden.

ᠮᠦᠨᠢᠾᠧᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠪᠣᠷᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠮᠦᠨᠢᠺᠦ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠂ ᠶᠠᠰᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠠᠭᠤᠷᠬᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠦᠨᠢᠺᠧᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠪᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠮᠦᠨᠢᠾᠦᠩ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠤᠰᠢᠲᠠᠢ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ᠎ᠠ ᠄

1. ᠮᠦᠨᠢᠾᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠣᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠨᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠃

ᠮᠦᠨᠢᠾᠧᠢ ᠲᠠᠩᠫᠦᠢᠷ ᠨᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠮᠦᠨᠢᠾᠧᠶ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠯᠦᠸᠧ ᠰᠧᠨ ᠬᠠᠶ ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠶ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠨᠦᠬᠡ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ Tibo ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠧᠮᠢ ᠪᠣᠯ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠣᠳᠣ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠰᠢ ᠦᠭᠡᠶ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠤᠩ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ᠂ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠ ᠡᠨᠳᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠲᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠲᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ ᠯᠦᠸᠧ ᠰᠧᠨ ᠬᠠᠶ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ 70 ᠂ 81669 ᠮᠦᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠃
ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 089 41606868 ᠃
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠄ http://www.tempel-muenchen.de/

2. ᠠᠨᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ᠃

Tattoo Anansi ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠂ イーアオ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠾᠧᠨᠠᠰᠧ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠧᠨᠰᠲ᠋ᠧᠨᠲ᠋ᠧᠰᠲ᠋ᠧᠷ 149 ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶᠢᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠶ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠢ ᠮᠦᠨᠢᠾᠦᠢᠢ ᠳᠦ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠭᠲᠠᠮᠠᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠶ ᠃ Tattoo Anansi ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠨᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠪᠦᠷ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠴᠢ ᠫᠠᠦᠢᠯ ᠸᠠᠷᠺᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠳᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠬᠢᠵᠡᠶ ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢ ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠠᠭᠤᠷ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ ᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠨᠳ᠋ᠰᠲ᠋ᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ 149 ᠂ 81675 ᠮᠦᠨᠢᠾᠦᠢ ᠃
ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 089 33039788 ᠃
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠄ https://tattooanansi.de/
3. ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ᠃

ᠹᠠᠪᠧᠨᠧᠨᠧᠷ ᠪᠣᠯ Glockcebhchhchbhahvi ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠧᠷᠲ᠋ᠧᠯ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠷᠠᠮᠢᠰᠧᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠢ ᠠᠨᠳ᠋ᠧᠷᠺ イーᠣク ᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠮᠢᠷᠢᠺ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠶ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠬᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠠᠶ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠃ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠂ ᠲᠣᠮᠣ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠂ ᠭᠧᠦᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ — ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠪᠦᠷ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠥᠷᠥᠭᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃

ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ ᠳ᠋ᠷᠠᠮᠢᠺᠧᠷ hlestraze 33 ᠂ 80469 ᠮᠦᠨᠢᠺᠧ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠃
ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 089 18922545 ᠃
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠄ https://farbenprachttattoo.de/
4. ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠴᠢᠨ᠃

ᠺᠧᠠᠰ ᠺᠷᠣᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠦᠨᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠶ ᠨᠢ ウᠣᠣ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠳᠥᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠃ ᠮᠠᠶᠢᠺᠰᠸᠠᠲ᠋ᠠᠲ᠋ᠠ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠶ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠱᠢᠯᠠᠶᠢᠰ ᠬᠠᠶ ᠮᠧᠶ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ アケエ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ アケケケ ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠥᠷᠥᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠥᠷᠥᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠪᠦᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠂ ᠣᠪᠣᠭ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠱᠣᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ — Chaos Crrew ᠳᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠳᠠᠭ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷ᠂ ᠵᠤᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷᠰᠡᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠂ ᠯᠠᠶᠢᠰᠧᠷ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠮᠣᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠃

ᠬᠠᠶᠢᠭ ᠄ ᠱᠢᠯᠠᠶᠢᠰ ᠬᠠᠶ ᠮᠦᠸᠧ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ 194 ᠂ 80797 ᠮᠦᠨᠢᠺᠦ᠋ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠃
ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠄ 089 30768686 ᠃
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠥᠷᠲᠡᠭᠡ ᠄ https://www.chaoscrew.org/

 

Theater in München.

Advertising

    1    

Like ButtonI Like it!

Advertising