ᠺᠧᠯᠦᠢᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠭ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠃

ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠶᠠᠭ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠂ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ ᠢ ᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠡᠨ ᠴᠢᠨᠦ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ ᠢ ᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠦ ? ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠲᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠣᠮᠣᠭᠰᠢᠵᠤ ᠳᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠠ ᠺᠣᠯᠣᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠪᠤᠢ ? ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠺᠣᠯᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠶ ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠢᠬᠠᠮᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠠᠪᠰᠠᠷ ᠂ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠠ ᠪᠦᠷ ᠡᠨᠳᠡ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ !

1. ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ᠃
ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯ ᠺᠧ ᠯᠦᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠪᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠂ イーアイ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠪᠥᠯᠬᠥᠮ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠶ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠦᠷᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷᠰᠡᠭ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠦᠨᠳᠦᠷ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠ ᠶᠠᠭ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠᠯ ᠂ ᠲᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠷᠣᠰᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠃

2. ᠪᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠠᠷᠠᠰᠤ᠃
Inked Skin ᠪᠣᠯ ᠺᠣᠯᠣᠨ ᠧᠹᠧᠷᠳ᠋ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠂ イーアエ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠂ ᠱᠣᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠂ ᠺᠠᠷᠲ᠋ ᠂ ᠬᠣᠭ ᠨᠣᠪᠰᠢ ᠪᠣᠷᠺᠠ ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠡᠶᠢᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠃ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ᠲᠡᠨ ᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠠᠨ ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠥᠭᠴᠡᠶ ᠃ ᠮᠧᠺᠰᠢᠺᠦ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

3. ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠃
ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠺᠣᠯᠦᠢᠩ — ᠫᠤᠯᠠᠨᠳ᠋ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠂ アケケケ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠲ᠋ᠸᠷ ᠮᠦᠨ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠡᠲᠦᠪ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠡᠢᠢᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠭ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ᠂ ᠬᠡᠢ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠃

Advertising

4. ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Red Star Tattoo ᠪᠣᠯ ᠺᠣᠯᠣᠨᠢ ᠨᠧᠫᠦᠰ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠂ イーᠣク ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠲᠠᠶ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠂ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠂ ᠮᠠᠤ ᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠣᠴᠢᠨ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠳᠦ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

5. ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠃
ᠹᠢᠨ ᠯᠧᠨᠲ᠋ᠧ ᠪᠣᠯ ᠺᠣᠯᠣᠨᠧ ᠪᠣᠯ ᠺᠣᠯᠣᠨᠧᠧᠧ ᠰᠦᠷᠽᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠂ イーアカ ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠩᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠦᠵᠡᠯ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠲᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠰᠤᠭ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠪᠠ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠲᠦ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

 

Kölner Dom sowie die Skyline von Köln.