Lisi ʻi ʻolunga ʻo e kau ʻaati lelei taha ʻi Dusseldorf

Kapau ʻoku ke kumi ha ta tatau foʻou, mahalo kuo ke ʻosi maʻu ha fakakaukau ki he founga ʻoku ke fie maʻu. Ka ʻoku ke ʻiloʻi nai ʻa e tokotaha ta fakatata ʻi Dusseldorf suti lelei taha? ʻOku lahi ha kau ʻaati talenitiʻia mo taukei ʻi he kolo ʻoku nau potoʻi ʻi he ngaahi sipinga mo e ngaahi founga kehekehe. Tatau ai pe pe ʻoku ke fie maʻu ha minimalist, moʻoni, tukufakaholo pe lanu kehekehe, te ke maʻu heni ʻa e lisi ʻi ʻolunga ʻo e kau ʻaati lelei taha ʻi Dusseldorf te nau lava ʻo fakahoko hoʻo misi ta tatau.

Advertising

1. ʻAleki Anvil ta tatau
ʻOku hoko ʻa ʻAleki Anvil ko ha tokotaha ta fakatata fakalangilangi ʻoku specializes ʻi he ta-tatau mo hyper. Te ne lava ʻo ta tatau ʻa e kupesi ʻuliʻuli mo hinehina mo lanu kehekehe ʻoku hange ha ngaahi ta ʻi he kili. ʻOku fakaikiiki, longomoʻui mo fakaʻofoʻofa ʻene ngaahi ngaue. Naʻa ne ta-tatau ʻi heʻene loki hiki ʻa ʻAleki Anvil ta tatau ʻi he kolo motuʻa, ʻa ia ʻoku ne toe fakaʻaongaʻi ai mo ha kau ʻaati talenitiʻia kehe.

2. Incarnation
Ko e Incarnation ko ha loki ta tatau ʻiloa ia ʻi Düsseldorf kuo ʻi ai talu mei he 1997. ʻOku ʻi ai ha kau ʻaati ʻe niʻihi ʻoku nau ngaue heni, ʻo foaki ha ngaahi sipinga kehekehe, hange ko e dotwork, he fika, mandala, lanu vai, Neo-tukufakaholo mo ha ngaahi meʻa lahi ange. ʻOku mahuʻinga ʻaupito ʻa e loki hiki attaches ki he haisini, tuʻunga lelei mo e fakafoʻituitui. ʻOku faleʻi fakaʻauliliki ʻa e kasitoma takitaha pea ʻoku ne maʻu ha palani makehe ʻo fakatatau ki heʻene fakaʻamu.

3. ta tatau ʻo e tahi ʻuliʻuli
Ko e ta tatau ʻo e tahi ʻuliʻuli ko ha loki ʻi onopooni mo lelei ʻi he Düsseldorf-Flingern, ʻa ia naʻe fokotuʻu ʻe he tokotaha ta fakatata ʻiloa ko Taniela Gensch. Naʻa ne specializes ʻi he ta-tatau faka-Siapani, ʻa ia ʻoku ne fokotuʻutuʻu ʻaki ha tokanga lahi ki he fakaikiiki mo e fakaʻapaʻapa ki he tukufakaholo. ʻOku malohi, maʻumaʻuluta mo lanu kehekehe ʻene kupesi. ʻOku ne ngaue mo e vali lelei mo e hui ʻoku ne fakapapauʻi tokolahi lelei Fakamoʻui.

4. ta tatau ʻo e hui tuitui
Ko e ta tatau ʻo e hui tuitui ko ha loki cozy mo anga fakakaumeʻa ia ʻi Dusseldorf-Bilk, ʻa ia naʻe fokotuʻu ʻe he tokotaha ta fakatata taukei ko Mako. ʻOku ne potoʻi ʻi he ngaahi sipinga kehekehe, hange ko e akoʻanga motuʻa, ʻapiako foʻou, fakaoli, ta fakatataaʻi mo e ngaahi tohi. ʻOku ne fakaava maʻu pe ʻa e ngaahi fakakaukau foʻou mo e ngaahi faingataʻa mo e ta-tatau ʻaki ha loto vekeveke mo e hua lahi. ʻOkú ne toe ʻomi foki mo ha ngaahi fakaavaava mo e siueli.

5. ʻaati ʻo e mamahi ta tatau
Ko e ʻaati ʻo e mamahi ko ha loki fakapalofesinale mo mohu founga ʻi Düsseldorf-Oberkassel, ʻoku fakalele ʻe he tokotaha ta fakatata talenitiʻia ko Chris. Naʻa ne specializes ʻi ha ngaahi ta moʻoni, ʻa ia ʻoku ne ta-tatau ʻi he tuʻunga totonu mo e lea. Te ne lava ʻo fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi ta ʻiloa mo fakatautaha fakatouʻosi ko ha template. ʻOku ne ngaue mo e ngaahi naunau lelei pea tokanga ki ha ʻatakai lelei ʻi he loki hiki.

Wolkenkratzer in Düsseldorf

Lisi ʻi ʻolunga ʻo e kau ʻaati lelei taha ʻi Suliki

Kapau ʻoku ke kumi ha ta tatau foʻou, te ke spoilt ke fili ʻi Suliki. ʻOku ʻomi ʻe he kolo ha ngaahi talenitiʻia mo taukei kehekehe ʻo e kau ʻaati te nau lava ʻo fokotuʻutuʻu ha faʻahinga founga mo ha saiʻia ai. Tatau ai pe pe ʻoku ke fie maʻu ha kiʻi fakaʻilonga siʻisiʻi, ko ha konga lahi ʻo e ʻati pe ko ha takafi, ʻoku ke fakapapauʻi ʻoku ke maʻu ʻa e tokotaha ta fakatata totonu maʻau ʻi heni. Ke tokoni atu ke ke fili, kuo mau fokotuʻutuʻu fakataha ha lisi ʻi ʻolunga ʻo e kau ʻaati lelei taha ʻi Suliki. ʻOku makatuʻunga ʻeni ʻi he ngaahi fakafuofua, ngaahi fakamoʻoni fakafolofola mo e portfolios ʻo e kau ʻaati fakafoʻituitui.

Advertising

* * Giahi ta tatau & fakaavaava Studio Suliki Löwenstrasse * *
Ko Giahi ko e taha ia ʻo e ngaahi ta tatau ʻiloa mo ʻiloa taha ʻi Suliki. Talu mei he 1993, mo hono foaki ʻe Giahi ha ngaahi ta-tatau lelei, fakaavaava, akenga mo e ʻati. ʻOku ʻi ai ha ngaahi feituʻu lahi ʻi he kolo, kau ai ʻa e Löwenstrasse 22 ʻi he uhouhonga ʻo Suliki. ʻOku ʻi ai ha kau ʻaati kehekehe ʻoku kehekehe ʻenau ngaue faitafa ʻi heni, hange ko Fineline, moʻoni, Watercolour, Blackwork pe Neotraditional. ʻOku mahuʻinga ʻaupito ʻa e Giahi ki he haisini, tuʻunga lelei mo e fakafoʻituitui. ʻOku fokotuʻutuʻu mo fakahoko ʻa e ta tatau takitaha ʻo fakatatau ki he fakaʻamu mo e ngaahi fakakaukau ʻa e kasitoma. ʻOku toe ʻomi foki ʻe Giahi Giada Ilardo tuʻumalie fakaavaava, ko ha laine fakangatangata ʻo e ngaahi siueli lelei ki he faʻahinga kotoa pe ʻo e fakaavaava. Kapau ʻoku ke fie maʻu ha ta tatau ʻi Giahi, te ke lava ʻo tohi ha ʻapoinimeni ʻi he ʻInitaneti pe maʻu ha faleʻi fakatautaha.

* * Ngataʻanga ʻo e mamani ta tatau * *
Ko e ngataʻanga ʻo e mamani ko ha loki fakaonopooni mo cozy ʻi he Steinstrasse 50 ʻi he Kreis 3. Naʻe fokotuʻu ʻa e loki hiki ʻi he 2010 ʻe he ongo tautehina ko Mako mo Fabio pea talu mei ai mo ʻene ʻai ha hingoa maʻana ko e taha ʻo e ngaahi ta tatau lelei taha ʻi Suliki. ʻOku ʻomi ʻe he ngataʻanga ʻo e mamani ha ngaahi sipinga kehekehe, hange ko e ako motuʻa, ʻapiako foʻou, moʻoni, dotwork pe geometric. ʻOku kau ʻi he timi ha kau ʻaati tuʻumaʻu ʻe toko ono mo ha kau ʻaati angamaheni mei he funga ʻo e mamani. Ko e ngataʻanga ʻo e mamani attaches mahuʻinga lahi ki ha ʻatakai anga fakakaumeʻa mo fiemalie ʻa ia ʻe lava ke ongoʻi fiemalie ai ʻa e kau fakatau. ʻOku toe ʻiloa foki ʻa e loki hiki ʻi hono totongi totonu mo e tuʻunga maʻolunga ʻo e fiemalie ʻa e kasitoma. Kapau ʻoku ke fie maʻu ha ta tatau ʻi he ngataʻanga ʻo e mamani, te ke lava ʻo kole ha taimi ʻi he ʻInitaneti pe telefoni mai kiate kimautolu.

* * Faʻeleʻi 1891 ta tatau Studio * *
Naʻe faʻeleʻi ʻa e 1891 Tattoostudio ko ha loki ta tatau ʻiloa ʻi Suliki ʻa ia kuo ʻi ai talu mei he 1991. ʻOku tuʻu ʻa e loki hiki ʻi Badenerstrasse 414 ʻi he Kreis 9 pea ko e taha ia ʻo e ngaahi ta tatau motuʻa mo angamaheni taha ʻi Suisalani. ʻOku ʻomi ʻe he loki ta tatau ʻe 1891 ha ngaahi sipinga kehekehe, hange ko e tukufakaholo, Siapani, fakamatakali pe ta. ʻOku kau ʻi he timi ha kau ʻaati tuʻumaʻu ʻe toko fitu mo ha kau ʻaati tokolahi mei ʻIulope kotoa. Naʻe faʻeleʻi ʻa e 1891 ʻi he loki hiki tatau ʻi hono tuʻunga maʻolunga ʻo e ngaue fakapalofesinale, mohu founga artistry mo e liʻoa. ʻOku fokotuʻutuʻu fakafoʻituitui ʻa e ta tatau takitaha pea tamateʻi ʻaki ʻa e tokanga taupotu taha. ʻOku toe ʻiloa foki ʻa e 1891 ta tatau ʻi heʻene ngaahi tuʻunga moʻui hygienic mo e faleʻi notch ki ʻolunga. Kapau ʻoku ke fie maʻu ha ta tatau ʻi he faʻeleʻi 1891 ta tatau, te ke lava ʻo fai ha ʻapoinimeni ʻi he ʻInitaneti pe fetuʻutaki mai kiate kimautolu.

Brücke in Zürich.

    1    

Like ButtonI Like it!