Ta-Ulaiti tauhi-Com-ko hoʻo fakahinohino ki he loki ta tatau.

Tattoo-Curator.com hoʻo fetuʻutaki ʻi he ʻInitaneti ki he fakamatala kotoa pe fekauʻaki mo e ta tatau kau ʻaati ʻi homou feituʻu. ʻI heʻetau tohi tuʻasila pisinisi mo e Android app, ʻa ia ʻoku lava ke maʻu ʻi he Google Play Store, ʻe faingofua pe haʻo ʻilo fekauʻaki mo e ta tatau ʻa e kau ʻaati ʻi homou feituʻu mei ʻapi pe ko e ʻalu.

Advertising

ʻOku hanga ʻe heʻetau ngaue ki he fekumi ʻoku makatuʻunga ʻi he footer ʻo ʻai ke faingofua ange kiate koe ke ke maʻu ʻa e tokotaha ta valivali totonu.

ʻOku mau tānaki mo fakatonutonu maʻu pē ʻa e fakamatalá ke ʻoatu ʻa e fili lelei taha te ke lavá.

ʻOku toe ʻoatu foki ʻe heʻemau blog ha ngaahi tokoni mo ha ngaahi fokotuʻu ʻaonga ke tokoni atu ke ke maʻu ʻa e feituʻu haohaoa ki hoʻo ta tatau. Tattoo-Curator.com hoʻo fakahinohino fakalotofonua fakatautaha ia ki he ta tatau ʻaati ʻi homou kolo.

Tattoo-Curator.com ko ha Portal fakaʻauliliki ia ʻi he ʻInitaneti ʻoku ne ʻoatu kiate koe ʻa e meʻa kotoa pe ʻoku ke fie maʻu ki hoʻo fononga ta-tatau. ʻOku ʻi ai haʻamau maʻuʻanga fakamatala lahi ʻo e ta tatau kau ʻaati ʻi homou feituʻu ʻoku fakatonutonu maʻu pe ke fakapapauʻi ʻoku ke maʻu maʻu pe ʻa e fakamatala fakamuimuitaha mo maʻongoʻonga taha.

ʻOku kei ngaue maʻu pe ʻemau timi ʻi he ToNEKi-Media.com ke fakaleleiʻi mo fakalahi ʻemau foaki ke ʻoatu kiate koe ʻa e aʻusia lelei taha ʻe lava. ʻI he Tattoo-Curator.com, ʻoku ke maʻu ʻa e meʻa kotoa pe ʻoku fie maʻu ke ke palani mo fiefia ai ʻi hoʻo ta tatau hoko.

 

Tohi tuʻasila tā-tatau lalahí mo e fakamatala ki he puipuituʻá.

Tattoo-Curator.com toe laka atu ʻaki hano ʻoatu kiate koe ha lisi fakaʻauliliki ʻo e ta tatau ʻaati ʻi homou feituʻu, ka ʻoku toe ʻi ai foki mo ha fakamatala mahuʻinga ʻi he ngaahi sipinga mo e ngaahi founga kehekehe ʻo e ta tatau, pea pehe ki he ngaahi akenga mo e ngaahi fakalakalaka lolotonga ʻi he faʻa ngaue.

Te ke lava ʻo ueʻi fakalaumalie koe ʻi heʻetau uepisaiti pea ako fekauʻaki mo e ngaahi sipinga ta-tatau kehekehe, mei he ta-tatau tukufakaholo faka-Siapani ki he ʻau foʻou mo fakafiefia hange ko e Neo-tukufakaholo pe Watercolor. ʻOku tau toe maʻu foki mo ha fakamatala fekauʻaki mo e ngaahi founga ta tatau kehekehe, hange ko e misini pe matatuitui nima, pea pehe ki he ngaahi tokoni ki he founga hono tokangaʻi mo muimuiʻi hoʻo ta tatau.

ʻOku ʻoatu ʻe heʻetau blog, ʻa ia naʻe faʻu ʻe he kau ʻaati mo e kau mataotao ʻi he malaʻe, ha ngaahi ʻilo mahuʻinga mo ha ngaahi tokoni ʻi he tapa kotoa pe ʻo e ta-tatauʻi, mei hono fili ʻo e tokotaha ta tatau totonu ke tokangaʻi hoʻo ta tatau hili stitching.

ʻI he Tattoo-Curator.com ʻoku ke maʻu ai ʻa e meʻa kotoa pe ʻoku fie maʻu ke fakahoko ʻaki hoʻo ngaahi fakaʻanaua ta tatau. Ko hoʻo fale ngaue tuʻu pe ʻe taha ki he fakamatala kotoa pe fekauʻaki mo e ta-tatau kau ʻaati mo e ta-tatau.

 

ʻI he ToNEKI-Media.com, ʻe lava ke fakatau ʻe he kau ʻaati fakapalofesinale ha seO optimized tepi.

ʻOku ʻomi ʻe he ToNEKi-Media.com ha kau ʻaati fakapalofesinale ʻa e faingamalie ke maʻu ha tuʻasila ʻapi ʻo e SEO optimized ke fakatupulaki ʻenau fakatokangaʻi ʻi he ʻInitaneti pea toe lelei ange ai ʻenau aʻu ki he kau fakatau.

ʻOku customizable kakato ʻa e ngaahi tefitoʻi moʻoni ko ʻeni pea kau ai ʻa e ngaahi meʻa mahuʻinga kotoa pe ʻoku fie maʻu ʻe ha tokotaha ta valivali ke fakaʻaliʻali ʻenau ngaue ʻi he ʻInitaneti, hange ko e nofoʻanga ʻi ʻolunga, toe vakaiʻi ʻe he kasitomaa, mo e tuifio ʻo e mitia fakasosiale.

ʻI hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi founga ʻaati SEO mo e malava ko ia ke fakafehokotaki ki heʻetau faile fakakomipiuta ʻo e Tattoo-Curator.com, ʻe lava ke toe maʻu lelei ange hoʻo tefitoʻi tuʻasila ʻi he ngaahi ola ʻo e fekumi ʻa e Google mo e ngaahi misini fekumi kehe.

ʻOku lava heni ke ke fakatupulaki hoʻo tokoni pea aʻu ki ha kau kasitoma tokolahi ange.

ToNEKi-Media.com tokoni atu ke ke fakamalohia hoʻo ʻi he ʻInitaneti pea fakatupulaki hoʻo pisinisi ta tatau.

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he ToNEKi-Media.com ha ngaahi founga kehekehe ʻi he taimi ʻoku faʻu ai ʻa e SEO-optimized homepages ki he ta tatau ʻa e kau ʻaati ke fakapapauʻi ʻe faingofua hono maʻu ʻo e ngaahi uepisaiti ʻaki ha ngaahi misini fekumi. ʻOku kau heni ʻa e:

 

Koeʻuhi ʻoku fakakau ʻa e tefitoʻi tuʻasila ʻuluaki ʻoku fakatau ʻi he Tattoo-Curator.com, ʻoku ʻaonga maʻu pe ia mei he ngaahi fakamatala fakamuimuitaha mo e SEO optimizations. ʻOku tokoni ʻeni ki he foʻi moʻoni ko ia ʻoku toe ʻiloa mo falalaʻanga ange ʻa e tefitoʻi tuʻunga ʻo e ta valivali pea toe fakatupulaki ai mo e faingamalie ʻo e kau kasitoma foʻou.

 

Ko ha ngāue tokoni mei he ToNEKi-Media.com

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fokotuʻu pe fakaʻamu, te ke lava foki ʻo fetuʻutaki mai kiate kimautolu ʻi he Fekeʻikeʻi  ʻa ToNEKi-Media.com fakataha.

Te ke lava foki ʻo maʻu ʻetau Android app mei he Google Play Store.

Kataki ʻo ʻaʻahi foki ki heʻemau fale B2B ʻi he ʻInitaneti ki he kau tali falekai mo e retailers.

ʻAʻahi mai kiate kimautolu ʻi he Facebook, InstagramTwitter pe fetuʻutaki mo kimautolu ʻi he fekeʻikeʻi.

Frau mit Tattoo auf dem Bauch.