Lisi ʻi ʻolunga ʻo e kau ʻaati lelei taha ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami

Kapau ʻoku ke kumi ha ta tatau foʻou, mahalo kuo ke ʻosi maʻu ha fakakaukau ki he founga pe motif ʻoku ke fie maʻu. Ka ʻoku ke ʻiloʻi nai ʻa e tokotaha ta fakatata ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami suti lelei taha? ʻOku lahi ha kau ʻaati talenitiʻia mo taukei ʻi he kolomuʻa ʻo Holani ʻoku nau tokanga taha ki he ngaahi sipinga mo e ngaahi founga kehekehe. Tatau ai pe pe ʻoku ke fie maʻu ha minimalist, moʻoni, tukufakaholo pe lanu kehekehe, ʻoku haʻisia ke hoko ko ha tokotaha ta fakatata ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami te ne lava ʻo fakahoko hoʻo ngaahi holi. ʻI he blog ko ʻeni, ʻoku tau ʻoatu ai ʻetau lisi ki ʻolunga ʻo e kau ʻaati lelei taha ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami, ʻa ia ʻoku ʻiloa ʻi honau tuʻunga maʻolunga, mohu founga mo fakapalofesinale.

Advertising

1. Henk Schiffmacher
Ko Henk Schiffmacher ko ha talatupuʻa moʻui ia ʻi he feituʻu ʻo e ta tatau. Kuo ne ta-tatauʻi ha kakai ʻe lauiafe talu mei he ngaahi taʻu ʻo e 1970, kau ai ʻa e kakai ʻiloa hange ko Keti Kolopa, fefine Gaga mo Robbie Uiliamisi. ʻOku ueʻi fakalaumalie ʻene founga ʻe he ʻaati tukufakaholo ʻo ʻAmelika mo e faka-Siapani, ka kuo ne fakatupulaki foki mo ʻene fakamoʻoni hingoa. ʻOku ʻiloa ia ʻi heʻene ngaahi tā-tatau fakaikiiki mo lanu fakaʻofoʻofá, ʻa ia ʻoku faʻa fai ai ha ngaahi talanoa pe ʻi ai hano ngaahi ʻuhinga fakataipe. ʻOku fakalele ʻe Henk Schiffmacher ʻa ʻene loki ta tatau ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami, ʻa ia ʻoku ui ko Schiffmacher & Veldhoen ta-tatauʻi. Kuo ne fokotuʻu foki mo ha Musiume ta tatau ʻoku ne fakaʻaliʻali mai ʻa ʻene ngaahi ngaue fakaʻaati lahi mei he funga ʻo e mamani.

2. Angelique Houtkamp
Ko Angelique Houtkamp ko ha tokotaha ta fakatata ʻiloa ʻoku specializes ʻi he founga ako motuʻa. ʻOku takiekina ia ʻe he fakamaauʻanga maʻulalo ha matamatalelei ʻo e ngaahi taʻu ʻo e 1920 ki he 1950, tautautefito ki he fanau fefine, kau folautahi, mo e Panemi sekasi kupesi. ʻOku fakaʻeiʻeiki ʻene ta-tatau, fakaefefine mo e manatu ʻofa, mo e ngaahi laine maʻa mo e ngaahi lanu fakaʻofoʻofa. ʻOku ngaue ʻa Angelique Houtkamp ʻi hono loki ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami, ʻa ia ʻoku ui ko e ta tatau ʻo e ngata. Ko ha tokotaha ta fakatata lelei foki ia kuo ne pulusi ʻene ngaue ʻi he nofoʻanga mo e ngaahi tohi.

3. Jay Freestyle
Ko Sei Freestyle ko ha tokotaha ta fakatata ia ʻoku ʻikai lava ke vahe ki ha faʻahinga founga pau. ʻOku ne fakatahaʻi ha ngaahi ʻelemeniti kehekehe mei he realism, surrealism, geometric mo e lanu ke faʻu ʻaki ha ngaahi ngaue fakaʻaati makehe ʻi he kili. ʻOku ne faʻa ngaue taʻe ʻi ai ha template pe fakatata, ka ʻoku tataki ia ʻe he fotunga mo e tafe ʻa e sino. ʻOku fakaofo, longomoʻui mo totonu ʻene ta-tatau. ʻOku ngaue ʻa Sei Freestyle ʻi he vahefonua vaitohi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami, ko ha loki ta tatau fakaonopooni ʻi he uhouhonga ʻo e kolo.

4. Kimi-ʻAna Ngueni
Ko Kimi-ʻAna Ngueni ko ha tokotaha ta fakatata talenitiʻia ʻoku specializes ʻi he founga dotwork. ʻOku ne fakaʻaongaʻi pe ʻa e vaitohi ʻuliʻuli pea fakatupu ha ngaahi sipinga mo ha ngaahi fuo faingataʻa ʻi he kili ʻaki ha fanga kiʻi foʻi Toti iiki. ʻOku ueʻi fakalaumalie ʻene ta-tatau ʻe natula, tuʻunga fakalaumalie mo e he fika. ʻOku nau minimalist, ka ʻoku nau maʻumaʻuluta mo maʻumaʻuluta. ʻOku ngaue ʻa Kimi-ʻAna Ngueni ʻi Bont & Blauw ta tatau ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami, ko ha feituʻu cozy mo anga fakakaumeʻa ki he ta tatau kotoa pe ʻofa.

5. Dex Moelker
ʻOku hoko ʻa Dex Moelker ko ha tokotaha ta fakatata taukei ʻoku specializes ʻi realism. Te ne lava ʻo ʻomi ha ngaahi ta, fanga monumanu, fotunga pe ngaahi kaveinga kehe ki he kili ʻaki ha ngaahi meʻa fakaofo mo loloto. ʻOku hange ʻene ta-tatau ko ha ngaahi ta pe ta valivali, mo ha ngaahi lanu kehekehe mo kapisi. ʻOku ngaue ʻa Dex Moelker ʻi Rotterdam vaitohi Studio ʻi fehokotakiʻanga ai ʻAmisetami, ko ha pisinisi ʻoku fakalele ʻe he famili mo ha tukufakaholo loloa ʻi he ngaahi ngaue ta tatau.

 

Amsterdam in der dämmerung. Ein Kanal