Lisi ʻi ʻolunga ʻo e kau ʻaati lelei taha ʻi Rotterdam

Ko Rotterdam ko ha kolo ʻoku fonu ʻi he ʻati mo e anga fakafonua, pea ʻoku toe ha foki ʻeni ʻi he feituʻu ʻo e ta tatau. ʻOku lahi ha kau ʻaati talenitiʻia mo mohu founga ʻi Rotterdam kuo nau ʻiloʻi lelei e ngaahi sipinga mo e ngaahi founga kehekehe. Tatau ai pe pe ʻoku ke fekumi ki ha minimalist, moʻoni, tukufakaholo, pe lanu kehekehe, ʻoku ke fakapapauʻi ʻoku ke maʻu ha tokotaha ta fakatata ʻoku feʻunga mo hoʻo ngaahi fie maʻu. ʻI he blog ko ʻeni, te mau fakafeʻiloaki atu koe ki ha niʻihi ʻo e kau ʻaati lelei taha ʻi Rotterdam ʻoku totonu ke ke ʻiloʻi moʻoni.

Advertising

1. Bobson vaitohi
Ko Bobson vaitohi ko ha loki ta tatau ʻiloa ia ʻi he uhouhonga ʻo Rotterdam ʻa ia kuo ʻi ai talu mei he 2010. Ko e tokotaha naʻa ne fokotuʻu mo e tokotaha ʻoku ʻaʻana ʻa e Bobson ko ha tokotaha ta fakatata fakalangilangi ʻoku specializes ʻi he ngaahi ta mo e monumanu kupesi. ʻOku ne ngaue ʻi he tokanga lahi ki he fakaikiiki mo fakatupu ha ngaahi ngaue fakaʻaati fakaofo ʻi he kili. Makehe mei he Bobson, ʻoku ʻi ai ha kau ʻaati talenitiʻia kehe ʻe toko fa ʻoku ngaue ʻi he loki hiki, ʻo takitaha ʻi ai ʻenau founga pe ʻanautolu. Mei geometric ngaahi fuo ki he mandalas mo e ngaahi mataʻitohi ta fakatataaʻi, ʻoku ʻi ai ha meʻa ki he ifo kotoa pe.

2. vahefonua vaitohi
Ko e vahefonua vaitohi ko ha loki fakaonopooni mo cozy ʻi he Lotomalie ʻo Rotterdam, ʻa ia naʻe fakaava ʻi he 2017. ʻOku mahuʻinga ʻaupito ʻa e loki hiki attaches ki he haisini, tuʻunga lelei mo e fiemalie ʻa e kasitoma. ʻOku anga fakakaumeʻa, fakapalofesinale ʻa e kau ʻaati ta tatau pea te nau fiefia ke faleʻi koe ʻi hoʻo fili ta tatau. ʻOku ʻomi ʻe he vahefonua vaitohi ha ngaahi sipinga kehekehe, hange ko e dotwork, blackwork, fineline, lanu vai, mo ha ngaahi meʻa lahi ange. Te ke lava foki ʻo maʻu ha ngaahi fakaavaava ʻi heni pe ʻufiʻufiʻi pe fakaifoifo hoʻo ta-tatau motuʻa.

3. Rouslan ta tatau
Ko Rouslan ta tatau ko ha kiʻi loki siʻisiʻi mo cozy ʻi he fakatokelau ʻo Rotterdam, ʻa ia naʻe fokotuʻu ʻi he 2014. Ko e tokotaha ʻoku ʻaʻana, Rouslan, ko ha tokotaha ta fakatata taukei mo loto vekeveke ʻoku specializes ʻi he ta-tatau faka-Siapani. ʻOku ne ngaue ʻi he fakaʻapaʻapa lahi ki he anga fakafonua mo e hisitolia faka-Siapani pea fakatupu ha ngaahi faʻufaʻu totonu mo maʻumaʻuluta. Ko Rouslan ta tatau ko ha feituʻu ia ʻoku ke ongoʻi fiemalie mo talitali lelei ai, ʻo tatau ai pe pe ʻoku ke fie maʻu ha kiʻi ta tatau siʻisiʻi pe lahi.

4. ta tatau ʻo e luo
Ko e ta tatau ʻo e luo ko ha loki fakaʻofoʻofa mo mohu founga ia ʻi he fakatonga ʻo Rotterdam, ʻa ia naʻe fokotuʻu ʻi he 2009. ʻOku tuʻu ʻa e loki hiki ʻi ha luo kimuʻa mei he tau lahi hono ua ʻa mamani, ʻa ia ʻoku ne ʻomi ha kahoa makehe. ʻOku talenitiʻia mo mahuʻinga ʻaupito ʻa e kau ʻaati ta tatau pea ʻoku nau ʻomi ha ngaahi sipinga kehekehe, hange ko e akoʻanga motuʻa, ʻapiako foʻou, Neo-tukufakaholo, fakamatakali, ngaahi tohi mo ha ngaahi meʻa lahi ange. Ko e ta tatau ʻo e luo ko ha loki hiki ia ʻoku lahi ai e ʻulungaanga mo e ʻatakai he ʻikai ke ne fakamamahiʻi koe.

5. fakaʻofa
Ko e fakaʻofa ko e taha ia ʻo e ngaahi ta tatau motuʻa mo ʻiloa taha ʻi Rotterdam, ʻa ia kuo ʻi ai talu mei he 1994. ʻOku ʻiloa ʻa e loki hiki ʻi hono tuʻunga maʻolunga, fakapalofesinale mo e haisini. ʻOku taukei mo taukei kotoa ʻa e kau ʻaati ta tatau pea ʻe lava ke nau fakahoko ha meimei faʻahinga founga pe ʻoku ke fie maʻu. Mei he ngaahi laine lelei ki he ngaahi matalaʻiʻakau lanu kehekehe ki he ngaahi ta moʻoni, ʻoku malava ʻa e meʻa kotoa pe. Ko e fakaʻofa ko ha loki hiki ia mo e tukufakaholo mo e kalasi ʻoku ne ʻoatu ha aʻusia fakangalongataʻa.

Skyline von Rotterdam.